وقتی از خدا یک چیزی بزرگ میخواهی
میبایست ایمانت به قدرت و بخشندگی خدا هم به بزرگی همان چیز باشد.


محمد ناصر سبحان

896

E