محمد نبيل فقيريار:

اگر می خواهید شخصیت کسی را آزمایش کنید ، به او قدرت بدهید. - آبراهام لینکلن