آبراهام لينكلن

اگر می خواهید #شخصیت کسی را آزمایش کنید ، به او #قدرت بدهید.