الم


Hossein Ansarian

896

راه کساني [چون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان که به خاطر لياقتشان] به آنان نعمتِ [ايمان، عمل شايسته و اخلاق حسنه] عطاکردي، هم آنان که نه مورد خشم تواند و نه گمراه اند.


Hossein Ansarian

896

ما را به راهِ راست راهنمايي کن.


Hossein Ansarian

896

[پروردگارا!] تنها تو را مي پرستيم وتنها از تو کمک مي خواهيم.


Hossein Ansarian

896

مالک و فرمانرواي روز پاداش و کيفر است.


Hossein Ansarian

896

رحمتش بي اندازه و مهرباني اش هميشگي است.


Hossein Ansarian

896

همه ستايش ها، ويژه خدا، مالک و مربّي جهانيان است.


Hossein Ansarian

896

به نام خدا که رحمتش بي اندازه است و مهرباني اش هميشگي.


Hossein Ansarian

896

E