اي مردم! پروردگارتان را که شما و پيشينيان شما را آفريده است، بپرستيد تا [با پرستيدن او] پروا پيشه شويد.


Hossein Ansarian

896

نزديک است که آن برقِ [بسيار رخشنده، روشنيِ] چشم هاي آنان را بربايد؛ زماني که آنان را روشني دهد، در آن روشني راه مي روند و چون محيط را بر آنان تاريک کند، مي ايستند و اگر خدا مي خواست [شنواييِ] گوش و [بيناييِ] چشم آنان را نابود مي کرد؛ زيرا خدا بر هر کاري تواناست.


Hossein Ansarian

896

يا [سرگذشت آنان] سرگذشتِ [دچار شدگان به] رگباري شديد از آسمان است که در آن تاريکي ها و رعد و برقي است، [آنان] انگشتانشان را از [صدايِ هولناکِ] صاعقه ها به خاطر بيم مرگ در گوش هايشان مي گذارند [در حالي که راه گريزي از مرگ براي آنان نيست] و خدا به کافرانْ احاطه [همه جانبه] دارد.


Hossein Ansarian

896

کر و لال و کورند، به اين سبب آنان [از گمراهي و ضلالت به سوي هدايت و حقيقت] بازنمي گردند.


Hossein Ansarian

896

سرگذشت آنان مانند کساني است که [در شب بسيار تاريک بيابان] آتشي افروختند [تا در پرتو آن خود را از خطر نجات دهند] ، چون آتش پيرامونشان را روشن ساخت، خدا [به وسيله توفاني سهمگين] نورشان را خاموش کرد و آنان را در تاريکي هايي که مطلقاً نمي ديدند واگذاشت.


Hossein Ansarian

896

آنان کساني هستند که گمراهي را به جاي هدايت خريدند، پس تجارتشان سود نکرد و از راه يافتگان [به سوي حق] نبودند.


Hossein Ansarian

896

خدا آنان را [به کيفر اين کار منافقانه در دنيا و آخرت] عذاب خواهد کرد، و آنان را در سرکشي وتجاوزشان مهلت مي دهد [تا در گمراهي شان] سرگردان وحيران بمانند.


Hossein Ansarian

896

و هنگامي که با اهل ايمان ديدار کنند، گويند: ما ايمان آورديم و چون با شيطان هايشان [که سرانِ شرک و کفرند] خلوت گزينند، گويند: بدون شک ما با شماييم، جز اين نيست که ما [با تظاهر به ايمان] آنان را مسخره مي کنيم.


Hossein Ansarian

896

چون به آنان گويند: ايمان آوريد چنان که ديگر مردم ايمان آوردند مي گويند: آيا ما هم مانند سبک مغزان ايمان آوريم؟! آگاه باشيد! قطعاً اينان خود سبک مغزند، ولي [از شدت کوردلي به اين حقيقت] آگاه نيستند.


Hossein Ansarian

896

آگاه باشيد! يقيناً خود آنان فسادگرند، ولي درک نمي کنند.


Hossein Ansarian

896

چون به آنان گويند: در زمين فساد نکنيد، مي گويند: فقط ما اصلاح گريم!


Hossein Ansarian

896

در دلِ آنان بيماريِ [سختي از نفاق] است، پس خدا به کيفرِ نفاقشان بر بيماريشان افزود، و براي آنان در برابر آنچه همواره دروغ مي گفتند، عذابي دردناک است.


Hossein Ansarian

896

[به گمان باطلشان] مي خواهند خدا و اهل ايمان را فريب دهند، در حالي که جز خودشان را فريب نمي دهند، ولي [اين حقيقت را] درک نمي کنند.


Hossein Ansarian

896

و گروهي از مردم [که اهل نفاق اند] مي گويند: ما به خدا و روز قيامت ايمان آورديم، در حالي که آنان مؤمن نيستند.


Hossein Ansarian

896

خدا [به کيفر کفرشان] بر دل ها و گوش هايشان مُهرِ [تيره بختي] نهاده، و بر چشم هايشان پرده اي [از تاريکي است که فروغ هدايت را نمي بينند] ، و براي آنان عذابي بزرگ است.


Hossein Ansarian

896

بي ترديد براي کساني که [به خدا و آياتش] کافرند مساوي است چه [از عذاب] بيمشان دهي يا بيمشان ندهي، ايمان نمي آورند.


Hossein Ansarian

896

آنانند که از سوي پروردگارشان بر [راهِ] هدايت اند و آنانند که رستگارند.


Hossein Ansarian

896

و آنان که به آنچه به سوي تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند.


Hossein Ansarian

896

آنان که به غيب ايمان دارند و نماز را بر پا مي دارند و از آنچه به آنان روزي داده ايم، انفاق مي کنند.


Hossein Ansarian

896

در [وحي بودن و حقّانيّت] اين کتابِ [با عظمت] هيچ شکي نيست؛ سراسرش براي پرهيزکارانْ هدايت است.


Hossein Ansarian

896

E