[نه چنين است که مي گوييد] بلکه کساني که مرتکب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه اند.


Hossein Ansarian

896

و گفتند: آتش [دوزخ] جز چند روزي به ما نمي رسد. بگو: آيا [بر اين عقيده خود] از نزد خدا پيماني گرفته ايد؟ که هرگز خدا از آن پيمان تخلّف نخواهد کرد، يا جاهلانه چيزي را به خدا نسبت مي دهيد؟


Hossein Ansarian

896

پس واي بر کساني که با دست هاشان نوشته اي را مي نويسند، سپس مي گويند: اين [نوشته] از سوي خداست. تا با اين [کار زشت و خائنانه] بهايي ناچيز به دست آورند؛ پس واي بر آنان از آنچه دست هاشان نوشت، و واي بر آنان از آنچه به دست مي آورند.


Hossein Ansarian

896

و گروهي از يهود، که جاهل و بي سوادند [غير از تورات فعلي] که جز بافته هاي دروغين [عالمان خائن آنان نيست] نمي دانند، و حال آن که [در امر دين به سبب عدم تحقيق و دنبال نکردن علم و دانش] فقط در مسير گمان و خيال واهي قدم برمي دارند.


Hossein Ansarian

896

آيا [آن سخت دلان] نمي دانند که خدا آنچه را پنهان مي دارند و آنچه را آشکار مي کنند، مي داند؟!


Hossein Ansarian

896

و هنگامي که با مؤمنان ديدار کنند، مي گويند: ما ايمان آورديم. و چون با هم خلوت مي کنند [از روي اعتراض و ايراد] به يکديگر مي گويند: چرا حقايقي را که خدا [در تورات درباره پيامبر اسلام] براي شما بيان کرده به مؤمنان مي گوييد تا [روز قيامت با اين حقايق] در پيشگاه پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آيا تعقّل نمي کنيد [که نبايد زمينه استدلال بر ضد خود را در اختيار مؤمنان گذاريد؟!]


Hossein Ansarian

896

آيا [شما مردم مؤمن] اميد داريد که [آن سخت دلان] به [دين] شما ايمان بياورند؟! در حالي که گروهي از آنان کلام خدا را همواره مي شنيدند، سپس بعد از آنکه [معنا و مفهومش را] درک مي کردند، [به سبب دنياطلبي و امور مادي] به دلخواه خود تغييرش مي دادند، در صورتي که مي دانستند [به کلام خدا و به مردم جوياي حق خيانت مي کنند].


Hossein Ansarian

896

سپس دل هاي شما بعد از آن [معجزه شگفت انگيز] سخت شد، مانند سنگ يا سخت تر؛ زيرا پاره اي از سنگ هاست که از آنها نهرها مي جوشد، و پاره اي از آنها مي شکافد و آب از آن بيرون مي آيد، و پاره اي از آنها از ترس خدا [از بلندي] سقوط مي کند؛ و خدا از آنچه انجام مي دهيد بي خبر نيست.


Hossein Ansarian

896

پس گفتيم: پاره اي از آن [گاو ذبح شده] را به مقتول بزنيد [تا زنده شود و قاتل را معرفي کند]. خدا مردگان را اين گونه زنده مي کند و نشانه هايِ [قدرت و ربوبيّت] خود را به شما نشان مي دهد، تا بينديشيد.


Hossein Ansarian

896

و [ياد کنيد] هنگامي که کسي را کشتيد و درباره [قاتل] او به نزاع و ستيز برخاستيد؛ و خدا آشکار کننده چيزي است که پنهان مي داشتيد.


Hossein Ansarian

896

گفت: او مي گويد: گاوي است که نه رام است تا زمين را شخم زند و نه زراعت را آبياري نمايد، [از هر عيب و نقصي] سالم است، و رنگي مخالف رنگ اصلي در آن نيست، گفتند: اکنون حق را براي ما آوردي. پس آن را ذبح کردند، در حالي که نزديک بود فرمان خدا را اجرا نکنند!!


Hossein Ansarian

896

گفتند: از پروردگارت بخواه براي ما بيان کند که [نهايتاً آن گاو] چه گاوي است؟ زيرا اين گاو بر ما مُبهم و مُشتبه شده، و اگر خدا بخواهد [به شناخت آن] هدايت خواهيم شد.


Hossein Ansarian

896

گفتند: از پروردگارت بخواه که براي ما توضيح دهد رنگش چگونه باشد؟ گفت: خدا مي گويد: گاوي است زرد و رنگش روشن که بينندگان را شاد و مسرور مي کند.


Hossein Ansarian

896

گفتند: از پروردگارت بخواه براي ما بيان کند که آن گاو چگونه گاوي باشد؟گفت: او مي فرمايد که آن گاوي است نه پير از کارمانده، نه جوان نارسيده، [بلکه] گاوي ميان اين دو نوع گاو است. پس آنچه را به آن فرمان داده اند،انجام دهيد.


Hossein Ansarian

896

و [ياد کنيد] زماني که موسي به قومش گفت: خدا به شما فرمان مي دهد گاوي را ذبح کنيد، گفتند: آيا ما را مسخره مي کني؟! گفت: به خدا پناه مي برم از اينکه از نادانان باشم.


Hossein Ansarian

896

در نتيجه، آن [مي ازات] را عبرتي براي کساني که شاهدِ حادثه بودند، وکساني که بعد از آنان مي آيند، و پندي براي پرواپيشگان قرار داديم.


Hossein Ansarian

896

بي ترديد شما [سرگذشتِ کساني از هم مسلکان خود را] که در روز شنبه [از فرمان خدا که صيد ماهي را حرام کرده بود] عصيان ورزيدند دانستيد که [به کيفر عصيانشان] به آنان نهيب زديم که به صورت بوزينگاني خوار و رانده شده درآييد.


Hossein Ansarian

896

آن گاه بعد از [پيمان گرفتن، از وفاکردن به آن] سرپيچي کرديد، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، قطعاً از زيانکاران بوديد.


Hossein Ansarian

896

و [ياد کنيد] هنگامي که از شما [بر پيروي از حق] پيمان گرفتيم، و کوه طور را بالاي سرتان برافراشتيم، [و گفتيم:] آنچه را [از آيات کتاب آسماني] به شما داده ايم، با قدرت و قوّت دريافت کنيد، و آنچه را در آن است [براي اجرا کردن] به ياد داشته باشيد تا پرهيزکار شويد.


Hossein Ansarian

896

مسلماً کساني که [به ظاهر] ايمان آوردند، و يهودي ها و نصراني ها و صابئي ها هر کدامشان [از روي حقيقت] به خدا و روز قيامت ايمان آورند و کار شايسته انجام دهند، براي آنان نزد پروردگارشان پاداشي شايسته و مناسب است، و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين شوند.


Hossein Ansarian

896

E