کساني که کتاب آسماني به آنان عطا کرده ايم، آن را به طوري که شايسته آن است قرائت مي کنند [و آن قرائت نمودن با تدبر و به قصد عمل است] اهل ايمان به آن [کتاب] هستند و کساني که به آن کفر مي ورزند فقط آنان زيانکارند.


Hossein Ansarian

896

يهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي شوند تا آنکه از آيينشان پيروي کني. بگو: مسلماً هدايت خدا فقط هدايت [واقعي] است. و اگر پس از دانشي که [چون قرآن] برايت آمده از هوا و هوس هاي آنان پيروي کني، از سوي خدا هيچ سرپرست و ياوري براي تو نخواهد بود.


Hossein Ansarian

896

قطعاً ما تو را به درستي و راستي، بشارت دهنده وبيم رسان فرستاديم، و تو [بعد از ابلاغ پيام حق] مسؤولِ [ايمان نياوردن و وضع و حال] دوزخيان نيستي.


Hossein Ansarian

896

و کساني که نادان و ناآگاهند، گفتند: چرا خدا با ما سخن نمي گويد يا نشانه و معجزه اي براي ما نمي آيد؟ گذشتگان آنان نيز مانند گفته ايشان را گفتند؛ دل هايشان [در تعصّب، لجاجت، عناد و ناداني] شبيه هم است. تحقيقاً ما [به اندازه لازم] نشانه ها را براي اهل باور بيان کرده ايم.


Hossein Ansarian

896

[بي سابقه ماده، مدت و نقشه] پديدآورنده آسمان ها و زمين است. وهنگامي که فرمان به وجود آمدن چيزي را صادر کند فقط به آن مي گويد: « باش ». پس بي درنگ مي باشد.


Hossein Ansarian

896

و [يهود و نصاري] گفتند: خدا [براي خود] فرزندي گرفته، منزّه است او [از اوصاف دروغ و باطلي که به حضرتش نسبت مي دهند] ، بلکه آنچه در آسمان ها و زمين است مخلوق و مملوک اويند [نه فرزند او؛ زيرا فرزند، هم جنس پدر و مادر است و چيزي در جهان هم جنس خدا نيست تا فرزند خدا باشد] و همه در برابر او مطيع و فرمانبردارند.


Hossein Ansarian

896

مالکيّتِ مشرق و مغرب فقط ويژه خداست؛ پس به هر کجا رو کنيد آنجا روي خداست. يقيناً خدا بسيار عطا کننده و داناست.


Hossein Ansarian

896

و چه کساني ستمکارتر از کساني مي باشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگيري کردند، و در خرابي آنها کوشيدند؟ آنان را شايسته نيست که در آن [مراکز عبادت] درآيند، جز در حال ترس [از عدالت و انتقام خدا]. براي آنان در دنيا خواري و زبوني است و در آخرت عذابي بزرگ است.


Hossein Ansarian

896

ويهوديان گفتند: نصراني ها بر آيين و روش درستي نيستند و نصراني ها گفتند: يهوديان بر آيين و روش درستي نيستند، در حالي که همه آنان کتاب [آسماني] را مي خوانند [که هر دو آيين در زمان مخصوص به خود درست و بر حق بوده] کساني که نادانند [هم چون مشرکان] سخني مانند سخن آنان [درباره آيين مسلمانان] گفتند؛ پس خدا روز قيامت در ميان آنان درباره آنچه با هم اختلاف مي کردند، داوري مي کند.


Hossein Ansarian

896

آري، کساني که همه وجود خود را تسليم خدا کنند در حالي که نيکوکارند، براي آنان نزد پروردگارشان پاداشي شايسته و مناسب است، نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين مي شوند.


Hossein Ansarian

896

و گفتند: هرگز کسي وارد بهشت نمي شود مگر آنکه يهودي يا نصراني باشد، اين دروغ ها و اباطيل آنان است؛ بگو: اگر راستگوييد دليل و برهان خود را بياوريد.


Hossein Ansarian

896

و نماز را برپا داريد، و زکات بپردازيد، و آنچه از کار نيک براي خود پيش فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت. مسلماً خدا به آنچه انجام مي دهيد، بيناست.


Hossein Ansarian

896

بسياري از اهل کتاب پس از آنکه حق براي آنان روشن شد به سبب حسدي که از وجودشان شعله کشيده، دوست دارند که شما را پس از ايمانتان به کفر بازگردانند. هم اکنون [از ستيز و جدال با آنان] درگذريد، و [از آنان] روي بگردانيد، تا خدا فرمانش را [به جنگ يا جزيه] اعلام کند؛ يقيناً خدا بر هر کاري تواناست.


Hossein Ansarian

896

بلکه مي خواهيد از پيامبرتان [کارهاي نامعقول و بيهوده] درخواست کنيد، همان گونه که پيش از اين از موسي درخواست شد؟ و کسي که کفر را به جاي ايمان اختيار کند، تحقيقاً راه راست را گم کرده است.


Hossein Ansarian

896

آيا ندانسته اي که فرمانروايي و حکومت آسمان ها و زمين فقط در سيطره اوست و شما را جز خدا هيچ سرپرست و ياوري نيست؟


Hossein Ansarian

896

هر آيه اي را که [محتوي حکم يا احکامي است وقتي بر پايه مصلحت يا اقتضاي زمان] از ميان برداريم يا به تأخير اندازيم، بهتر از آن يا مانندش را مي آوريم. آيا ندانسته اي که خدا بر هر کاري تواناست؟!


Hossein Ansarian

896

نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان، دوست ندارند که هيچ خيري از سوي پروردگارتان بر شما نازل شود، در حالي که خدا هرکه را بخواهد به رحمت خود اختصاص مي دهد؛ و خدا داراي فضل بزرگي است.


Hossein Ansarian

896

اي کساني که ايمان آورده ايد! [هنگام سخن گفتن با پيامبر] مگوييد: راعنا [يعني: در ارائه احکام، اميال و هوس هاي ما را رعايت کن] و بگوييد: انظرنا [يعني: مصلحت دنيا و آخرت ما را ملاحظه کن] و [فرمان هاي خدا و پيامبرش را] بشنويد. و براي کافران عذابي دردناک است.


Hossein Ansarian

896

و اگر آنان [از روي حقيقت] ايمان مي آوردند و [از سحر و جادو] پرهيز مي کردند، قطعاً پاداشي که از جانب خداست [براي آنان] بهتر بود، اگر مي دانستند.


Hossein Ansarian

896

و [يهوديان] از آنچه شياطين در زمان پادشاهي سليمان [از علم سحر بر مردم مي خواندند] پيروي کردند. و [سليمان دست به سحر نيالود تا کافر شود، بنابراين] سليمان کافر نشد، ولي شياطين که به مردم سحر مي آموختند، کافر شدند. و [نيز يهوديان] از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شد [پيروي کردند] ، و حال آنکه آن دو فرشته به هيچ کس نمي آموختند مگر آنکه مي گفتند: ما فقط مايه آزمايشيم [و علم سحر را براي مبارزه با ساحران و باطل کردن سحرشان به تو تعليم مي دهيم] ، پس [با به کار گرفتن آن در مواردي که ممنوع و حرام است] کافر مشو. اما آنان از آن دو فرشته مطالبي [از سحر] مي آموختند که با آن ميان مرد و همسرش جدايي مي انداختند؛ در حالي که آنان به وسيله آن سحر جز به اذن خدا قدرت آسيب رساندن به کسي را نداشتند؛ و همواره چيزي را مي آموختند که به آنان آسيب مي رسانيد و سودي نمي بخشيد؛ و يقيناً [يهود] مي دانستند که هر کس خريدار سحر باشد، در آخرت هيچ بهره اي ندارد. و همانا بدچيزي است آنچه خود را به آن فروختند اگر معرفت مي داشتند.


Hossein Ansarian

896

E