قطعاً کساني که کافر شدند، و در حال کفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان است.


Hossein Ansarian

896

مگر کساني که توبه کردند، و [مفاسد خود را] اصلاح نمودند، و [آنچه را پنهان کرده بودند] براي مردم روشن ساختند، پس توبه آنان را مي پذيرم؛ زيرا من بسيار توبه پذير و مهربانم.


Hossein Ansarian

896

يقيناً کساني که آنچه را ما از دلايل آشکار و [وسيله] هدايت نازل کرديم، پس از آنکه همه آن را در کتاب [تورات و انجيل] براي مردم روشن ساختيم، پنهان مي کنند [تا مردم به قرآن و پيامبر ايمان نياورند] خدا لعنتشان مي کند، و لعنت کنندگان هم لعنتشان مي کنند.


Hossein Ansarian

896

بي ترديد صفا و مروه از نشانه هاي خداست؛ پس کسي که حج خانه کعبه کند، يا عمره انجام دهد، بر او گناهي نيست که بر آن دو طواف کند. و کسي که [به خواست خودش افزون بر واجبات] کار نيکي [چون طواف و سعي مستحب] انجام دهد، بدون ترديد خدا [در برابر عمل او] پاداش دهنده و [به کار وحال او] داناست.


Hossein Ansarian

896

آنانند که درودها و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدايت يافته اند.


Hossein Ansarian

896

همان کساني که چون بلا و آسيبي به آنان رسد گويند: ما مملوک خداييم و يقيناً به سوي او بازمي گرديم.


Hossein Ansarian

896

و بي ترديد شما را به چيزي اندک از ترس و گرسنگي و کاهش بخشي از اموال و کسان و محصولات [نباتي يا ثمرات باغ زندگي از زن و فرزند] آزمايش مي کنيم. و صبرکنندگان را بشارت ده.


Hossein Ansarian

896

و به آنان که در راه خدا کشته مي شوند مرده نگوييد، بلکه [در عالم برزخ] داراي حيات اند، ولي شما [کيفيت آن حيات را] درک نمي کنيد.


Hossein Ansarian

896

اي اهل ايمان از صبر و نماز [براي حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگي ها و رسيدن به رحمت حق] کمک بخواهيد زيرا خدا با صابران است.


Hossein Ansarian

896

پس مرا ياد کنيد تا شما را ياد کنم و مرا سپاس گزاريد و کفران نعمت نکنيد.


Hossein Ansarian

896

همان گونه که [تغيير قبله، کامل کردن نعمت است، اين حقيقت هم کامل کردن نعمت است که] در ميان شما رسولي از خودتان فرستاديم که همواره آيات ما را بر شما مي خواند، و شما را [از هر نوع آلودگي ظاهري و باطني] پاک و پاکيزه مي کند، و کتاب وحکمت به شما مي آموزد، وآنچه را نمي دانستيد به شما تعليم مي دهد.


Hossein Ansarian

896

[آري] و از هرجا بيرون شدي، رويت را [در حال اقامه نماز] به سوي مسجدالحرام بگردان؛ و [شما اي مؤمنان!] هر جا که باشيد، رويتان را [در حال اقامه نماز] به سوي آن بگردانيد، تا مردم را جز ستمکاران [لجوج، متکبر و ياوه گو] بر ضد شما دليل و برهاني نباشد. [مشرکان نگويند: اگر آيين ابراهيم را ادعا دارد چرا به قبله او که کعبه است رو نمي کند؟ و اهل کتاب نگويند: پيامبري که تورات و انجيل وعده داده، قبله اش مسجدالحرام است، پس اين شخص که به قبله ما نماز مي خواند، پيامبر موعود نيست؛] بنابراين از آنان نترسيد و از من بترسيد، و [تغيير قبله] براي آن است که نعمتم را بر شما کامل کنم تا [به احکام و سنن الهي] هدايت شويد.


Hossein Ansarian

896

از هر جا [براي سفر يا کار ديگر] بيرون شدي، رويت را [در حال اقامه نماز] به سوي مسجد الحرام بگردان. بدون ترديد اين فرمان از نزد پروردگارت درست وحق است و خدا از آنچه انجام مي دهيد، بي خبر نيست.


Hossein Ansarian

896

براي هر گروهي قبله اي است که خدا گرداننده روي آن گروه به آن قبله است؛ پس [درباره قبله، نزاع و کشمکش نکنيد و به جاي بحث و گفتگو] به جانب نيکي ها و کارهاي خير پيشي جوييد. خدا همه شما را هر جا که باشيد [به صحراي محشر] مي آورد؛ مسلماً خدا بر هر کاري تواناست.


Hossein Ansarian

896

[اي امت اين] حق [که تغييرِ قبله است] از سوي پروردگار توست؛ بنابراين از ترديد کنندگان نسبت به حق مباش.


Hossein Ansarian

896

اهل کتاب، پيامبر اسلام را [بر اساس اوصافش که در تورات و انجيل خوانده اند] مي شناسند، به گونه اي که پسران خود را مي شناسند؛ و مسلماً گروهي از آنان حق را در حالي که مي دانند، پنهان مي دارند.


Hossein Ansarian

896

به خدا سوگند اگر براي اهل کتاب هر نشانه و دليلي بياوري، از قبله تو پيروي نمي کنند، و تو هم از قبله آنان پيروي نخواهي کرد و [نيز] برخي از آنان [که يهودي اند] از قبله ديگران [که نصراني اند] پيروي نخواهند کرد. اگر پس از دانشي که [چون قرآن] برايت آمده از هوا و هوس هاي آنان پيروي کني، مسلماً در آن صورت از ستمکاران خواهي بود.


Hossein Ansarian

896

ما گردانيدن رويت را در [جهت] آسمان [چون کسي که به انتظار مطلبي باشد] مي بينيم؛ پس يقيناً تو را به سوي قبله اي که آن را بپسندي برمي گردانيم؛ پس رويت را به سوي مسجد الحرام گردان؛ و [شما اي مسلمانان!] هر جا که باشيد، روي خود را به سوي آن برگردانيد. و مسلماً اهل کتاب مي دانند که اين تغيير قبله [از بيت المقدس به کعبه] از سوي پروردگارشان [کاري] درست و حق است؛ [زيرا در تورات و انجيلشان خوانده اند که پيامبر اسلام به دو قبله نماز خواهد خواند] و خدا از آنچه [بر ضد پيامبر و مؤمنان] انجام مي دهند، بي خبر نيست.


Hossein Ansarian

896

و همان گونه [که شما را به راه راست هدايت کرديم] شما را امتي ميانه [ومعتدل و پيراسته از افراط و تفريط] قرار داديم تا [در ايمان، عمل، درستي و راستي] بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم گواه بر شما باشد. و ما قبله اي را که بر آن بودي فقط به خاطر اين قرار داديم تا کساني که از پيامبر پيروي مي کنند از کساني که از اسلام و اطاعت پيامبر برمي گردند [و متعصبانه به قبله پيش از کعبه مي مانند] معلوم و مشخص کنيم؛ گر چه اين حکم جز بر کساني که خدا هدايتشان کرده گران و دشوار بود. و خدا بر آن نيست که ايمان شما را تباه کند؛ زيرا خدا به همه مردم رؤوف و مهربان است.


Hossein Ansarian

896

به زودي مردم سبک مغز مي گويند: چه چيزي مسلمانان را از قبله اي که بر آن بودند [يعني بيت المقدس، به سوي کعبه] گردانيد؟ بگو: مالکيّتِ مشرق و مغرب فقط ويژه خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدايت مي کند.


Hossein Ansarian

896

E