پس کساني که بعد از شنيدن وصيت، آن را تغيير دهند، گناهش فقط بر عهده آناني است که تغييرش مي دهند؛ يقيناً خدا شنوا و داناست.


Hossein Ansarian

896

بر شما مقرّر و لازم شده چون يکي از شما را مرگ در رسد، اگر مالي از خود به جا گذاشته است، براي پدر و مادر و خويشان به طور شايسته و پسنديده وصيت کند. اين حقّي است بر عهده پرهيزکاران.


Hossein Ansarian

896

اي صاحبان خرد! براي شما در قصاص مايه زندگي است، باشد که [از ريختن خون مردم بدون دليل شرعي] بپرهيزيد.


Hossein Ansarian

896

اي اهل ايمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس کسي که [مرتکب قتل شده چنانچه] از سوي برادر [ديني] اش [که وليِّ مقتول است] مورد چيزي از عفو قرار گرفت [که به جاي قصاص، ديه و خون بها پرداخت شود] پس پيروي از روش شايسته و پسنديده [نسبت به وضع مادي قاتل بر عهده عفو کننده است] ، و پرداخت ديه و خون بها با نيکويي و خوش رويي [بر عهده قاتل است]. اين [حکم] تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان؛ پس هر که بعد از عفو، تجاوز کند [و به قصاص قاتل برخيزد] براي او عذابي دردناک است.


Hossein Ansarian

896

نيکي اين نيست که روي خود را به سوي مشرق و مغرب کنيد، بلکه نيکي [واقعي و کامل، که شايسته است در همه امور شما ملاک و ميزان قرار گيرد، منش و رفتار و حرکات] کساني است که به خدا و روز قيامت و فرشتگان و کتاب آسماني و پيامبران ايمان آورده اند، و مال و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائلان و [در راه آزادي] بردگان مي دهند، و نماز را [با همه شرايطش] برپاي مي دارند، و زکات مي پردازند، و چون پيمان بندند وفاداران به پيمان خويشند، و در تنگدستي و تهيدستي و رنج و بيماري و هنگام جنگ شکيبايند؛ اينانند که [در دين داري و پيروي از حق] راست گفتند، و اينانند که پرهيزکارند.


Hossein Ansarian

896

آن عذاب به خاطر اين است که خدا کتاب آسماني را به درستي و راستي نازل کرد [ولي اينان، آن را واگذاشتند و در تکذيبش کوشيدند و آن را مايه اختلاف قرار دادند] و يقيناً آنان که در [مفهوم و محتواي] کتاب اختلاف کردند [تا حقايق از مردم پنهان بماند] در دشمني دور و درازي قرار دارند.


Hossein Ansarian

896

اينانند که گمراهي را به جاي هدايت، و عذاب را به عوض آمرزش خريده اند، شگفتا! چه شکيبايند بر آتش.


Hossein Ansarian

896

قطعاً کساني که آنچه را خدا از کتاب [تورات و انجيل به عنوان حلال و حرام] نازل کرده [به سود خود، از بي سوادان يهود و نصاري] پنهان مي کنند، و در برابر اين پنهان کاري بهاي اندکي به دست مي آورند، جز آتش به شکم هاي خود نمي ريزند. و خدا روز قيامت با آنان سخن نمي گويد، و [از گناهان و زشتي ها] پاکشان نمي کند، و براي آنان عذابي دردناک است.


Hossein Ansarian

896

جز اين نيست که خدا [براي مصون ماندن شما از زيان هاي جسمي و روحي] مردار و خون و گوشت خوک و حيواني را که [هنگام ذبح] نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما حرام کرده. پس کسي که [براي نجات جانش از خطر] به خوردن آنها ناچار شود، در حالي که خواهان لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نکند، گناهي بر او نيست؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.


Hossein Ansarian

896

اي اهل ايمان! از انواع ميوه ها و خوردني هاي پاکيزه اي که روزي شما کرده ايم، بخوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را مي پرستيد.


Hossein Ansarian

896

داستان [دعوت کننده] کافران [به ايمان] ، مانند کسي است که به حيواني [براي رهاندنش از خطر] بانگ مي زند، ولي آن حيوان جز آوا و صدا [آن هم آوا و صدايي که مفهومش را درک نمي کند] نمي شنود. [کافران، در حقيقت] کر و لال و کورند، به همين سبب [درباره حقايق] انديشه نمي کنند.


Hossein Ansarian

896

و هنگامي که به آنان [که مشرک و کافرند] گويند: از آنچه خدا نازل کرده پيروي کنيد، مي گويند: نه، بلکه از آييني که پدرانمان را بر آن يافتيم، پيروي مي کنيم. آيا هر چند پدرانشان چيزي نمي فهميدند و راه [حق را به سبب کوردلي] نمي يافتند [باز هم کورکورانه از آنان پيروي خواهند کرد؟!]


Hossein Ansarian

896

فقط شما را به بدي و زشتي فرمان مي دهد، و اينکه جاهلانه اموري را [به عنوان حلال و حرام] به خدا نسبت دهيد.


Hossein Ansarian

896

اي مردم! از آنچه [از انواع ميوه ها و خوردني ها] در زمين حلال و پاکيزه است، بخوريد و از گام هاي شيطان پيروي نکنيد؛ زيرا او نسبت به شما دشمني آشکار است.


Hossein Ansarian

896

و آنان که [به جاي خدا از پيشوايان شرک و کفر] پيروي کردند، گويند: کاش براي ما بازگشتي [به دنيا] بود تا ما هم از آنان بيزاري مي جستيم، همان گونه که آنان از ما بيزاري جستند. خدا اين گونه اعمالشان را که براي آنان مايه اندوه و دريغ است، به آنان نشان مي دهد و اينان هرگز از آتش بيرون آمدني نيستند.


Hossein Ansarian

896

در آن هنگام پيشوايان [شرک و کفر] از پيروانشان بيزاري جويند، و عذاب را مشاهده کنند، و همه دست آويزها و پيوندها از آنان بريده شود.


Hossein Ansarian

896

و برخي از مردم به جاي خدا معبودهايي انتخاب مي کنند که آنها را آن گونه که سزاوار است خدا را دوست داشته باشند، دوست مي دارند؛ ولي آنان که ايمان آورده اند، محبت و عشقشان به خدا بيشتر و قوي تر است. و اگر کساني که [با انتخاب معبودهاي باطل] ستم روا داشتند، هنگامي که عذاب را ببينند، بي ترديد بفهمند که همه قدرت ويژه خداست [و معبودهاي باطل، هيچ و پوچ اند] و خدا سخت کيفر است.


Hossein Ansarian

896

بي ترديد در آفرينش آسمان ها و زمين و رفت و آمد شب و روز و کشتي هايي که در درياها [با جابجا کردن مسافر و کالا] به سود مردم روانند و باراني که خدا از آسمان نازل کرده و به وسيله آن زمين را پس از مردگي اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده اي پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابرِ مسخّر ميان آسمان و زمين، نشانه هايي است [از توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا] براي گروهي که مي انديشند.


Hossein Ansarian

896

و خداي شما خداي يگانه است، جز او خدايي نيست، رحمتش بي اندازه و مهرباني اش هميشگي است.


Hossein Ansarian

896

در آن لعنت جاودانه اند، نه عذاب از آنان سبک شود و نه مهلتشان دهند [تا عذر خواهي کنند].


Hossein Ansarian

896

E