(آري) مسلّماً با (هر) سختي آساني است،


Naser Makarem Shirazi

896

به يقين با (هر) سختي آساني است!


Naser Makarem Shirazi

896

و آوازه تو را بلند ساختيم!


Naser Makarem Shirazi

896

همان باري که سخت بر پشت تو سنگيني مي‌کرد!


Naser Makarem Shirazi

896

و بار سنگين تو را از تو برنداشتيم؟!


Naser Makarem Shirazi

896

آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم،


Naser Makarem Shirazi

896

و نعمتهاي پروردگارت را بازگو کن!


Naser Makarem Shirazi

896

و سؤال‌کننده را از خود مران،


Naser Makarem Shirazi

896

حال که چنين است يتيم را تحقير مکن،


Naser Makarem Shirazi

896

و تو را فقير يافت و بي‌نياز نمود،


Naser Makarem Shirazi

896

و تو را گمشده يافت و هدايت کرد،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

و بزودي پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوي!


Naser Makarem Shirazi

896

و مسلّماً آخرت براي تو از دنيا بهتر است!


Naser Makarem Shirazi

896

که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است!


Naser Makarem Shirazi

896

و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گيرد،


Naser Makarem Shirazi

896

قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآيد (و همه جا را فراگيرد)،


Naser Makarem Shirazi

896

و بزودي راضي و خشنود مي‌شود!


Naser Makarem Shirazi

896

بلکه تنها هدفش جلب رضاي پروردگار بزرگ اوست؛


Naser Makarem Shirazi

896

و هيچ کس را نزد او حق نعمتي نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد،


Naser Makarem Shirazi

896

E