کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن مي‌مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند!


Naser Makarem Shirazi

896

و به آنها دستوري داده نشده بود جز اينکه خدا را بپرستند در حالي که دين خود را براي او خالص کنند و از شرک به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و اين است آيين مستقيم و پايدار!


Naser Makarem Shirazi

896

اهل کتاب (نيز در دين خدا) اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دليل روشن براي آنان آمد!


Naser Makarem Shirazi

896

و در آن نوشته‌هاي صحيح و پرارزشي باشد! (ولي هنگامي که آمد ايمان نياوردند، مانند اهل کتاب).


Naser Makarem Shirazi

896

پيامبري از سوي خدا (بيايد) که صحيفه‌هاي پاکي را (بر آنها) بخواند،


Naser Makarem Shirazi

896

کافران از اهل کتاب و مشرکان (مي‌گفتند:) دست از آيين خود برنمي‌دارند تا دليل روشني براي آنها بيايد،


Naser Makarem Shirazi

896

شبي است سرشار از سلامت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپيده!


Naser Makarem Shirazi

896

فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان براي (تقدير) هر کاري نازل مي‌شوند.


Naser Makarem Shirazi

896

شب قدر بهتر از هزار ماه است!


Naser Makarem Shirazi

896

و تو چه مي‌داني شب قدر چيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

ما آن [= قرآن‌] را در شب قدر نازل کرديم!


Naser Makarem Shirazi

896

چنان نيست (که آن طغيانگر مي‌پندارد)؛ هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما و (به خدا) تقرّب جوي!


Naser Makarem Shirazi

896

ما هم بزودي مأموران دوزخ را صدا مي‌زنيم (تا او را به دوزخ افکنند)!


Naser Makarem Shirazi

896

سپس هر که را مي‌خواهد صدا بزند (تا ياريش کند)!


Naser Makarem Shirazi

896

همان ناصيه دروغگوي خطاکار را!


Naser Makarem Shirazi

896

چنان نيست که او خيال مي‌کند، اگر دست از کار خود برندارد، ناصيه‌اش [= موي پيش سرش‌] را گرفته (و به سوي عذاب مي‌کشانيم)،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) مي‌بيند؟!


Naser Makarem Shirazi

896

به من خبر ده اگر (اين طغيانگر) حق را انکار کند و به آن پشت نمايد (آيا مستحق مجازات الهي نيست)؟!


Naser Makarem Shirazi

896

يا مردم را به تقوا فرمان دهد (آيا نهي کردن او سزاوار است)؟!


Naser Makarem Shirazi

896

به من خبر ده اگر اين بنده به راه هدايت باشد،


Naser Makarem Shirazi

896

E