خواه از جنّ باشد يا از انسان!


Naser Makarem Shirazi

896

که در درون سينه انسانها وسوسه مي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

از شرّ وسوسه‌گر پنهانکار،


Naser Makarem Shirazi

896

به (خدا و) معبود مردم،


Naser Makarem Shirazi

896

به مالک و حاکم مردم،


Naser Makarem Shirazi

896

بگو: پناه مي‌برم به پروردگار مردم،


Naser Makarem Shirazi

896

و از شرّ هر حسودي هنگامي که حسد مي‌ورزد!


Naser Makarem Shirazi

896

و از شرّ آنها که با افسون در گره‌ها مي‌دمند (و هر تصميمي را سست مي‌کنند)؛


Naser Makarem Shirazi

896

و از شرّ هر موجود شرور هنگامي که شبانه وارد مي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

از شرّ تمام آنچه آفريده است؛


Naser Makarem Shirazi

896

بگو: پناه مي‌برم به پروردگار سپيده صبح،


Naser Makarem Shirazi

896

و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است!


Naser Makarem Shirazi

896

(هرگز) نزاد، و زاده نشد،


Naser Makarem Shirazi

896

خداوندي است که همه نيازمندان قصد او مي‌کنند؛


Naser Makarem Shirazi

896

بگو: خداوند، يکتا و يگانه است؛


Naser Makarem Shirazi

896

و در گردنش طنابي است از ليف خرما!


Naser Makarem Shirazi

896

و (نيز) همسرش، در حالي که هيزم‌کش (دوزخ) است،


Naser Makarem Shirazi

896

و بزودي وارد آتشي شعله‌ور و پرلهيب مي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودي نبخشيد!


Naser Makarem Shirazi

896

بريده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد)!


Naser Makarem Shirazi

896

E