بیش از همه، ظریفترین و كاری ترین حیوانات آماده ی رنج و سختی هستند.


نیچه

896

بیشتر اشخاص در سه موقعیت، اقدام به تغییر خود می كنند: از بس كه رنج می برند به این كار تن می دهند؛ از بس كه آموخته اند مایل به این كار می شوند؛ یا از بس كه عایدی دارند از توان انجام این كار برخوردارند.


جان ماكسول

896

بیشتر زمانها، پیشامدی كه بسیار اندوه بار و ناامید كننده به نظر می رسد، سبب بروز بزرگترین دگرگونی در زندگی می شود.


زیگ زیگلار

896

بیشتر سختی های زندگی برای این است كه می كوشیم از حقیقت آن بگریزیم.


غ-ذ

896

بیشتر، پیش از كامیابی بزرگ، اندیشه های عذاب دهنده می آیند.


فلورانس اسكاول شین

896

بیكاری نه تنها موجب پریشانی فكر و ناراحتی خیال است، بلكه كدورت و پشیمانی همیشگی و باطنی پدید می آورد.


فریدریش شیلر

896

بیماری برای مؤمن پاك كننده است او را از گناهان و رحمت الهی است نسبت به او از برای كافران عذاب و لعنت است.


امام رضا (ع)

896

بین رنج بردن و هیچ، به ما حق انتخاب داده اند؛ من رنج را برداشته ام.


ویلیام فالكنر

896

پس از مدتی طولانی امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقریباً به قدر مرگ دوستان و عزیزانمان غصه بخوریم؛ البته زمانی كه ایشان را به عنوان شاهدان پیروزیهای درخشانمان از دست داده باشیم.


آرتور شوپنهاور

896

پول با شادمانی كم داخل كیسه می شود، اما با غم زیاد از آن خارج می گردد.


مولیر

896

پول به درد این میخورد كه انسان به كمك آن، در تنگناهای زندگی به خودش رشوه بدهد.


رینهارت

896

پول گرسنگی را درمان می كند، ولی درمان اندوه و درد نیست.


جرج برنارد شاو

896

پیروزی از آن مردمانی است كه همیشه توانایيِ [ ایستادگی ] در برابر سختی ها را داشته باشند.


خواجه نصیر توسی

896

پیمان ها و قراردادها [ی هنری] همانا ابزارهای هنری غالب برای دریافت شنوندگان هستند، زبانی مشترك و فراگرفته با مشقت بسیار، كه با یاری آن هنرمند می تواند به راستی خود را به كسی كه با او سخن می گوید بشناساند.


نیچه

896

پیوسته امواج شادی و اندوه از دو طرف ما می گذرد؛ استفاده از آنها به اراده ی خودمان بستگی دارد.


ابوالعلاء

896

تا به حال هیچ فیلسوفی قدم به عرصه خاك نگذاشته كه بتواند دندان درد را تاب آورد.


ویلیام شكسپیر

896

تا جهان بوده، بیگناهان قربانی رنج و غم بوده اند.


گوته

896

تا زمانی كه در این دنیا درد و رنج، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.


لئوبوسكالیا

896

تا كار بد بَر ندهد، نادان اندیشد بَر او چون انگبین است، ولی چون بَر دهد، نادان غم خورَد.


بودا

896

تبهكار همیشه نگران كیفر خویش است، حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است، چرا كه سایه كیفر همواره در برابر دیدگانش است.


اُرد بزرگ

896

E