چنانچه در زندگی، قوانین ناسازگار بسیاری دارید، درد و رنج زیادی را به جان خواهید خرید و ناامید و سرخورده خواهید شد.


آنتونی رابینز

896

چنانچه شما بخواهید نگران گذشته شوید و در مورد آنچه كه از بین رفته، ناراحت و غمگین باشید درست مثل این است كه بخواهید خاك اره را دوباره اره كنید.


فرد فولرشید

896

چوب و سنگ می تواند استخوانهایم را بشكند، اما كلمات و جملات هرگز موجبات ناراحتی ام را فراهم نمی كند.


برنارد باروخ

896

چون بعد از طعام دست بشویی به آن تری كه در دست هست دیدههای خود را مَسح كن كه این امان است از درد چشم.


امام جعفر صادق (ع)

896

چون حق تعالی بنده را دوست دارد یكی از سه تحفه از برای او میفرستد یا تب یا درد چشم یا درد سر.


امام جعفر صادق (ع)

896

چون سه نفر در مجلسی باشند دو تای ایشان با یكدیگر سرگوشی نكنند كه موجب اندوه و ایذای آن رفیق دیگر است.


امام موسی (ع)

896

چه بسا كسانی كه از رویارویی با هر مسأله و امر سختی می گریزند و توجه ندارند كه دشواری ها، انسان را آبدیده می كند و ویژگی های مثبت او را آشكار می سازد.


آنتونی رابینز

896

چه توصیفی كنم دربارهی دنیایی كه آغازش مشقّت است و پایانش فنا؟ در حلالش حساب است، و در حرامش عِقاب. هر كس در این دنیا احساس بینیازی كند، گمراه و مفتون گردد و اگر مبتلا به فقر شود، اندوهگین گردد.


امام علی (ع)

896

چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.


نیچه

896

چه غصه هایی برای رویدادهای بدی كه هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم.


میكل آنژ

896

چیزهایی را كه به درد بخور یا زیبا نیستند، در خانه ی خود نگاه ندارید.


ویلیام موریس

896

چیزی كه بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.


آندره موروا

896

چیزی كه به تندی رشد نكند، در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد.


فرناندو پسوا

896

چیزی كه جدایی میآورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم كه هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.


افلاطون

896

حسهای بد و منفی مثل كینه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتی غیرعادلانه راه خود را در افكار آدمی باز می كند كه به ناچار افكار خوب و خوشایند مجبور به عقب نشینی می شوند.


دیل كارنگی

896

حق تعالی در قرآن مجید برای كسی كه مال یتیم را به ناحق بخورد دو عقاب مقرر ساخته: یكی عذاب جهنم در آخرت، و دیگری آنكه در دنیا بعد از او با یتیمان او بكنند آنچه با یتیمان دیگران كرده باشد.


امام جعفر صادق (ع)

896

حكمت درد كمتر از حكمت لذت نیست. درد نیز مانند لذت، یكی از نیروهای بنیادین بقای نوع است؛ زیرا اگر جز این بود، نیروی درد مدتها پیش از بین رفته بود.


نیچه

896

خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.


فرانسوا ولتر

896

خدا را، خدا را در نظر بگیرید از اینكه شكایت پیش كسی ببرید كه نتواند اندوه را از شما زایل كند و نتواند با رأی خود چیزی را بشكند كه برای شما محكم شده است.


امام علی (ع)

896

خدا هرگز وعده آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز و قلب همیشه رها از رنجها را نداده است، بلكه او وعده عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.


ناشناس

896

E