کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو(جوز) به نفع باغبونه


ضرب المثل ایرانی

896

هفت چوپان و هیچ گله.


ضرب المثل روسی

896


خوشبختی عدم وجود درد است


چینی

896

حیوان به پایش بسته میشود، انسان به قولش.


ناشناس

896

دوام ازدواج یك قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.


ناشناس

896

اول ازدواج كن، عشق خودش به وجود می آید!


ناشناس

896

آن كه از سر عشق ازدواج كند، باید در اندوه زندگی كند.


ناشناس

896

کسی که به #پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس #قائل نیست


ژاپنی

896

کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند


آلمانی

896

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند


آرژانتینی

896


اگر به نفکر و اندیشه خود بیدار نشوی بدان کسی بیدارت نخواهد کرد


ناشناس

896

اگر به تفکر و اندیشه خود بیدار نشوی بدان کسی بیدارت نخواهد کرد


ناشناس

896

E