افغانستان یک کشور اسلامی است


ناشناس

896

خرابی كار یك مملكت از دو چیز است : نداشتن مردان عالم و لایق و نبودن آنها بر سر كارهای مملكت.


فرانسوا ولتر

896

كوه هر چي بلند باشد به قله راه دارد


ناشناس

896

قانون مثل تار عنکبوت میماند، فقط میتواند مگس های کوچک را شکار کند!


هيتلر

896

E