هیچ قومی جز، با امانت (با قوم دیگر) همنشینی نمیكند. (یعنی تا اعتماد متقابلانه نباشد، ارتباطی هم نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

(خود را از نظر ایمان و عمل) قوی كنید تا (به خداوند) نزدیك شوید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(زیاد) شوخی مكن زیرا ارزش تو از بین میرود و دروغ مگو، زیرا نور (ایمان) تو را نابود میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از بیمار خود، عیادت كنید و جنازههای (برادران ایمانی) را مشایعت نمایید تا آخرت را به یاد شما بیندازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از جمله چیزهایی كه بخشش (خداوند) را به همراه دارد، داخل كردن خوشحالی، (در درون قلب) برادر ایمانی تو است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از جوانمردی به دور است كه كسی از برادران ایمانی خود سود ببرد. (یعنی آنها را برای رسیدن به منافع خود بخواهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

از هیچ فتنهای بیشتر از زنان و شراب بر امّت خودم نمیترسم. (مردان بیاراده و سست ایمان به وسیلهی زنان آرایش كننده به گمراهی كشیده میشوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

اساس عقل (اوج عقل برای نشان دادن فهم اشخاص) بعد از ایمان به خدا، حیاء و خوش خلقی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اساس عقل بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است و انجام كار نیك با هر انسان خوب و بدكاری كه باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستی با مردم است و هیچ مردی نیست كه از مشورت بینیاز باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر ده نفر از یهودیان به من ایمان آورده بودند، تمام یهودیان به من ایمان میآوردند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان (همان) شناخت با قلب و گفتن با زبان و عمل به وسیلهی اعضای بدن است. (یعنی اوّل باید معتقد بود، سپس به زبان جاری ساخت و در نهایت آنها را به عمل بیاورد و تنها اعتقاد و گفتن كافی نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان با آرزو كردن نیست (و به دست نمیآید) بلكه ایمان در قلب جای میگیرد و با عمل به حقیقت میرسد


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان خود را با (ذكر) لا اله الا الله همیشه تازه كنید (با زبان، اقرار به وحدانيّت و یگانی خدا داشته باشید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان دو نصفه است، نصف آن صبر و نصف (دیگر) آن، شكر (به درگاه خدا با حرف و عمل) است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان هیچ بندهای تكمیل نمیشود، جز اینكه قلب او در مسیر حق استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است، تا زبانش در مسیر حق استوار شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان، بدون عمل و عمل، بدون ایمان، مورد قبول (خداوند) قرار نمیگیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

ایمان، عبارت است از صبر و گذشت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

با برادر (ایمانی) خود، حیلهگری مكن و او را مورد مسخره قرار نده و (اگر) به او وعدهای دادی، تخلّف مكن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بالاترین عمل، بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E