هر شخصی با برادر ایمانی خود، زیاد میشود. (یعنی در مواقع سختی خود را تنها نمیبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كسی كه مورد حساب قرار گیرد، عذاب میشود. (ترازوی عدالت خداوند الهی به گونهای است كه ریزترین اعمال را هم حساب میكند، پس افراد كمی هستند كه در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه از مؤمنی شدّتی و غمی از غمهای دنیا بردارد حق تعالی هفتاد و دو غم از غمهای آخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای دنیا را از او دفع كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه اكرام كند برادر مؤمنش را به یك كلمه كه از روی لطف به او بگوید و غمی از او بردارد پیوسته در سایهی رحمت الهی باشد تا مشغول این اكرام باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه گرامی دارد برادر مؤمن خود را به یك كلمه از روی لطف یا حاجت او را برآورد یا غمی را از او بردارد پیوسته رحمت الهی بر سر او سایه انداخته باشد تا در كارسازی و مهربانی برادر مؤمن باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه میافر مؤمن را اعانت كند حق تعالی از او هفتاد و سه شدت از شدتهای دنیا را بردارد و او را امان دهد از غم و اندوه و هفتاد غم و شدت در آخرت از او بردارد در وقتی كه از شدت اهوال [ترس] قیامت نفسهای مردم گرفته باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر نعمتی به جز نعمت اهل بهشت از بین میرود و هر غمی به جز غم اهل جهنّم، منقطع (و نابود) میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند به وسیلهی حكمت و برتری خود، آسایش و شادی را در یقین و رضا (به رضای خدا) قرارداده است و غم و غصّه را در شك و غضب، قرار داده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند دردی را نفرستاده كه شفا و درمان نداشته باشد، به جز پیری. (كه در جان انسان رسوخ پیدا می كند و قابل جدا كردن نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند، دردی قرار نداده مگر این كه برای آن درد، شفائی قرار داده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا زمانی كه خداوند بر امّتی، خشم بگیرد، بر آنها عذاب رانش زمین و تبدیل شدن به حیوان را نازل نمیكند (بلكه) مواد غذایی را كم میكند تا قیمتهای كالا، گران شود و باران را از آنها قطع میكند و افراد بد را سرپرست آنها قرار میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا وقتی خداوند، خوبی قومی را بخواهد، آنها را (به سختی و فشار) مبتلا می سازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ جرعهای نزد خداوند محبوبتر از جرعهی خشمی نیست كه مردی آن را فرو نشانده باشد یا جرعهی صبری كه بر مصیبت، نوشیده باشد و هیچ قطرهای نزد خداوند از قطرهی اشكی كه از ترس خداوند ریخته و قطرهی خونی كه در راه خداوند، ریخته شده است، محبوبتر نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ عضوی در بدن (انسان) نیست مگر این كه از دست زبان، شكایت دارد. (چون به خاطر گناه عضو كوچكی مثل زبان، تمام اعضاء باید در سختی باشند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ غمی مانند غم قرض گرفتن و هیچ دردی مانند درد چشم نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ مصیبتی و رنج و سختی و بیماری و آزار و اندوه به مؤمن نمیرسد مگر این كه خداوند آنها را كفّارهی گناه مؤمن قرار میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ یك از شما نباید به خاطر سختیای كه به او رسیده است، آرزوی مرگ كند. (زیرا سختی مرگ بسیار بالاتر از سختیهای در دنیاست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

یاد خدا (باعث) شفاء (درد) دل و درون میشود. (زیرا برای درد دل و ناراحتی روحی و روانی، دارویی خاص وجود ندارد بلكه با ذكر خدا درمان میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

یكی از دانش (های) مرد این است كه معیشت (وضع زندگی) خود را اصلاح كند و جست و جو كردن چیزی كه تو را اصلاح میكند (و از سختی و گرفتاری) بیرون می آورد، دنیا پرستی نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(دختران و پسران خود را) به هم شأن خودشان تزویج كنید و با هم شأن خود ازدواج كرده و برای نطفههای خود (همسر مناسب) انتخاب كنید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E