فرزند، میوهی دل است (یعنی بسیار عزیز است) و مایهی ترس و بخل و غم است (كه پدر و مادر باید این صفات را از او دور كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

فقر نزد مردم موجب خواری است (ولی) نزد خداوند در روز قیامت (نوعی) زینت است. (كه چون در دنیا سختی كشیده است در آن جا به آسایش ابدی می رسد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

قرآن را تلاوت كنید زیرا خداوند بزرگ قلبی كه قرآن را درك كرده است، (روز قیامت) عذاب نمی كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

قرض، (موجب) اندوه شب (به خاطر فكر كردن بر آن) و خواری روز (به خاطر روبرو شد با بدهكار) می شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

قلوب (خود را) ساعت به ساعت استراحت دهید. (و استراحت قلب به این است كه به چیزی كه شما را اندوهگین می سازد، فكر نكنید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كار سختی كه نوجوانی در سنّ كوچك خود انجام می دهد، موجب زیادی عقل او در بزرگسالی می شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كار كه به نهایت سختی رسید، راه چاره پیدا میشود (چون در آن صورت، انسان مجبور است، خود را از سختی نجات دهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه از كار خوب خودش، خوشحال شود و از كار بدش، ناراحت گردد، مؤمن است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بر شخصی كه به جز خدا، یاوری ندارد، ستم كند، عذاب خداوند بر او (بسیار) شدید است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بر مصیبت بزرگ صبر كند، خداوند (در مقابل آن) به او عوض میدهد و كسی كه خشم خود را فرو ببرد، خداوند به او پاداش خواهد داد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بر مصیبت بزرگ، صبر كند، خداوند به او عوض (پاداش زیاد) میدهد و كسی كه خشم خود را فرو نشاند، خداوند به او پاداش میدهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بلا (امتحان الهی) را نعمت و آسایش و آرامش (در دنیا) را مصیبت و گرفتاری نداند، مؤمنی كه ایمانش كامل است، نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به فریاد برادر مؤمن خود برسد كه او را از ورطهای یا غمی یا اندوهی بیرون آورد حق تعالی برای او ده حسنه بنویسد و ده درجه از برای او بلند كند و ثواب ده بنده آزاد كردن به او كرامت فرماید و عذاب را از او بردارد و ده شفاعت از برای او در قیامت مهیا كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بیشتر از سه روز با برادر ایمانی خود قهر كند و (با این حال) بمیرد، وارد جهنّم میشود (یعنی عذاب میبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه خداوند به دست او، گشایشی (در كار) مسلمانی به وجود بیاورد، خداوند، اندوه دنیا و آخرت را از او برطرف میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دائماً روزه باشد، روزه و افطار او صحیح نیست (زیرا اسلام دین سختی و فشار نیست و كسی كه بخواهد همیشه روزه بگیرد، به خودش ضرر میزند و حقّ خانوادهی خود را نیز ضایع میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه در دنیا گناهی كند و عقوبت آن را (نیز) ببیند، پس (دیگر) خداوند عادلتر از آن است كه بندهاش را برای بار دوم (نسبت به آن گناه) عذاب دهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دوست دارد، خداوند موقع سختی و گرفتاری، دعای او را مستجاب كند، باید در موقع آسایش (و راحتی) زیاد دعا كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه زكات مال خود را بدهد و مهمان را محترم بشمارد و در هنگام سختی (هم) بخشش نماید، از بخل (و خسیسی) به دور است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه غذا خورده و شكر (الهی) را به جا میآورد مانند روزهداری است كه صبور است. (با سختیهای روزه، روزههای خود را كامل به جا میآورد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E