#تفکر بزرگترین عبادتی است که برای آشکار شدن حقایق مخفی به جا می آوریم


محمد (پیامبر اسلام)

896

کسی که #اندیشه اش کم باشد سخنش فراوان است


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ #عبادتی همچون #فکر کردن نیست


محمد (پیامبر اسلام)

896

حضرت رسول ( ص ) فرمودند :

4 گوهر در بدن بنی آدم وجود دارد ،

چهار چیز آن چهار گوهر را نابود میکند :

- گوهر عقل ، که خشم آن را نابود میکند .

- گوهر دین ، حسد آن را از بین میبرد .

- گوهر حیا ، که طمع و آز آن را نابود میکند .

- گوهر عمل صالح ، غیبت آن را نابود میکند .


محمد (پیامبر اسلام)

896

شرف دنیا پرستان پول و ثروت دنیا است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند تر باشد
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

به آنها که در زمین اند رحم کن تا آن که در آسمان است بر تو رحم کند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین کار ها بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

پاکدامنی و افتخار همیشه بر ثروت دنیا مقدم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

پس برای هر یک از شما همین بس باشد که در رشتۀ که خدا می پیوندد چنگ زند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

#اخلاق می تواند جانشین علم ومال و مقام وزیبایی و #سایر مزایا باشد، اما هیچ #نعمتی جای آن نمی گیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>خوشبویی و گشاده رویی دام دوستی است بردباری قبر عیبها.       <br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

جمال و زیبایی با لباس نیست که تو خودت را آن زینت می دهی، بل که به زیبایی و جمال به علم و ادب است.    


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>ینیم آن نیست که پدرش مرده باشد ،بل که یتیم کسی است که از عقل و ادب عاری و بی بهره است       <br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

تحصیل ادب به از تحصیل زر است.       


محمد (پیامبر اسلام)

896

جمال و زیبایی با لباس نیست که تو خودت را آن زینت می دهی، بل که به زیبایی و جمال به علم و ادب است.    


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>جماعت مایۀ رحمت و تفرقه موجب عذاب است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

آگر دین ندارید لااقل در دنیایی خود آزاده باشید                


محمد (پیامبر اسلام)

896

عشقهای #بزرگ و #پاک دامن نمی توان سدی بست و لو که این سد از #خون آتش باشد                  


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر امید نبود مادر فرزند خود را شیر نمی داد و کسی درخت نمی کاشت                 


محمد (پیامبر اسلام)

896

E