برای هر چیزی زینتی هست و زینت قرآن، صدای نیكوست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از رنگ قرمز بپرهیزید زیرا قرمز، محبوبترین زینت نزد شیطان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مهربانی در چیزی نمیآید مگر این كه آن را زینت میدهد و از چیزی جدا نمیشود، مگر این كه آن را خوار میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از هیچ فتنهای بیشتر از زنان و شراب بر امّت خودم نمیترسم. (مردان بیاراده و سست ایمان به وسیلهی زنان آرایش كننده به گمراهی كشیده میشوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سرخی، (رنگ) زینت شیطان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

عفت زینت زنان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

حیاء، زینت، ترس (از خدا و نگهداری نفس از گناه) بزرگی و صبر، بهترین وسیله (برای رسیدن به مراد) و انتظار گشایش كارها از طرف خداوند عزیز و بزرگ عبادت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سكوت، (شخص) عالم را زینت میدهد و برای (انسان) جاهل، پردهای (بر جهل او) میباشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

لباسهای خود را بشویید و موهای خود را برگیرید (نگذارید زیاد بلند شود) و مسواك بزنید و آراسته شوید و (خود را) نظافت كنید. زیرا (قوم) بنی اسرائیل این كار را انجام نمی دادند پس در نتیجه زنانشان زنا دادند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

نیكی و خوبی به زیبایی لباس و (آراستگی) ظاهر نیست بلكه خوبی (عبارت است از) آرامش و سنگینی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

حكایت زنی كه دامنكشان، زینت خود را به غیر از شوهرش (نشان میدهد) مانند تاریكی در روز قیامت است كه هیچ نوری ندارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر زنان نبودند (كه خود را زینت كرده و مردان را به كارهای زشت ترغیب میكنند) خداوند آنگونه كه شایستهی پرستش او بود، عبادت میشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه شوق (رسیدن به) بزرگی آخرت را دارد، (باید) زینت دنیا را رها كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هرگز عمل گروهی بد نمیشود مگر این كه مساجد خود را زینت میدهند. (افرادی هستند كه به ظاهر دین چسبیده و باطن آن را فراموش میكنند مثل این كه حقیقت اسلام را نفهمیده ولی به دنبال زینت مساجد میروند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

وقتي خداوند بندهاي را دوست دارد ، دنيا را از او منع ميكند چنانكه شما مريض خويش را از نوشيدن آب منع ميكنيد .

نهج الفصاحه ص 179 ، ح 137


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر يكي از شما به كار قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد به هنگام غضب ازقضاوت خودداري كند و ميان ارباب دعوا در نگاه و نشيمنگاه و اشاره تفاوتي نگذارد .

نهج الفصاحه ص 176 ، ح 125


محمد (پیامبر اسلام)

896

آسانترين كشش هاي مرگ مانند صد ضربت شمشير است .

نهج الفصاحه ص 176 ، ح 122


محمد (پیامبر اسلام)

896

از مردم جهنم آنكه عذابش از همه آسانتر است دو كفش آتشين بپا دارد كه مغزوي از حرارت كفشهايش به جوش ميآيد .

نهج الفصاحه ص 176 ، ح 121


محمد (پیامبر اسلام)

896

خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد .

بحارالانوار(ط-بیروت) ج 90 ، ص 321


محمد (پیامبر اسلام)

896

بر امت خويش بيش از هر چيز از هوس و آرزوي دراز بيم دارم .

خصال ص 51


محمد (پیامبر اسلام)

896

E