كسی كه بلا (امتحان الهی) را نعمت و آسایش و آرامش (در دنیا) را مصیبت و گرفتاری نداند، مؤمنی كه ایمانش كامل است، نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مردم را با همنشینانشان امتحان كنید (و بشناسید) زیرا مرد با كسی رفاقت میكند كه او را دوست داشته باشد (پس دو دوست با یكدیگر هم عقیده هستند و اگر یكی از آن دو شناخته شود، نفر دوم نیز شناخته خواهد شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

برای هر امّتی، فتنه و بلایی وجود دارد (كه به وسیلهی آن امتحان میشوند و به وسیلهی آن سعادتمند شده و به وسیلهی آن نابود میشود) و فتنهی امّت من (اسلام) ثروت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمن از یك سوراخ، دو بار گزیده نمیشود. (اگر راهی را امتحان كرده و شكست خورده باشد، دوباره همان راه را نمیرود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

زمانی كه خداوند، بندهای را دوست داشته باشد، او را آزمایش میكند تا صدای ناله و زاری او را بشنود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بردباری (بدست نمیآید) مگر كسی كه لغزش كرده و حكمتی نیست مگر در سایهی تجربه. (انسانها برای به دست آوردن صبر و بردباری و همین طور رسیدن به حكمت و دانش سودمند، باید سرد و گرم زندگی را بچشند و از امتحانات زیادی سربلند بیرون بیایند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

زنِ آزاد باعث اصلاح خانه و كنیز باعث فساد خانه است. (زیرا زن، خود را ملزم به اطاعت از شوهر میداند و دیگران نیز به او منظور بد ندارند ولی به كنیز با منظور خاصّی نگاه كرده و ممكن است آن كنیز لغزش كند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ بندهای كه آسان گیر آزاده است را دوست دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه دستهاند كه یاری آنها بر خدا لازم است: آن كه در راه خدا جهاد كند و بندهای را برای آزادی خود قرارداد بسته و میخواهد قیمت آن را بپردازد و كسی كه به منظور عفّت، زن میگیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه چیز است كه شوخی و به بازی گرفتن در آنها جایز نمیباشد: طلاق و ازدواج و آزاد كردن بنده (با كسی ازدواج كند یا طلاق دهد ولی بعد بگوید من شوخی كردم.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سه كس (نباید) از سه كس (دیگر) انتقام بگیرد: شخص آزاد از بنده و شخص عالِم از نادان و شخص قوی از ضعیف.


محمد (پیامبر اسلام)

896

شرط بندی كردن در سواركاری (اسبدوانی) آزاد است (یعنی مباح میباشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

چهار چیز است كه هر كه یكی از آنها را به جا آورد داخل بهشت شود: كسی كه تشنهای را سیراب گرداند، یا گرسنهای را سیر كند، یا عریانی را بپوشاند، یا بندهای را كه در مشقت باشد آزاد كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه مؤمن مالداری را طعام بدهد برابر است با یك بنده از فرزندان اسماعیل كه او را از كشتن آزاد كند و هر كه مؤمن محتاجی را طعام بخوراند برابر است با صد بنده از فرزندان اسماعیل كه از كشتن آزاد كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

یك لقمهای كه برادر مسلمان نزد من بخورد نزد من از یك بنده آزاد كردن بهتر است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه شربت آبی به مسلمان بدهد در جایی كه آب به هم رسد حق تعالی به هر شربتی هفتاد هزار حسنه به او عطا فرماید و اگر او را آب دهد در جایی كه آب كمیاب باشد چنان باشد كه ده بند از فرزندان اسماعیل آزاد كرده باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه بندهای آزاد كند حق تعالی به هر عضوی از آن بنده عضوی از او را از آتش جهنم آزاد گرداند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر زنی كه شوهر خود را بر زبان آزار دهد حق تعالی هیچ حسنهی او را قبول نفرماید تا او را از خود راضی گرداند هر چند روزها به روزه باشد و شبها به نماز بایستد و بندهها آزاد كند و مردان را بر اسبان سوار كرده به جهاد بفرستد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه پیغام جهاد كننده را به اهلش برساند چنان است كه بندهای آزاد كرده باشد و در ثواب جهاد او شریك باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه به ده نفر از مسلمانان برخورد و بر ایشان سلام كند ثواب یك بنده آزاد كردن در نامهی عملش نوشته شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E