آیا به شما به سادهترین عبادت خبر ندهم كه آسانترین عبادت بر بدن است؟ (نه تنها بدن خسته نمیشود، بلكه به نفع روح و جسم انسان است آن عبادات عبارتند از:) سكوت و خوش خلقی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

در هر جایی كه میباشی (و حضور داری) از خدا بترس و گناه را با نیكی بعد از آن، از بین ببر و با مردم به واسطهی خوش خلق، سازگار باش.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین چیزی كه به مرد مؤمن داده شده است، خوش خلقی است و بدترین چیزی كه به مرد داده شده است، بد دلی است در حالی كه صورت نیكویی دارد. (بد سیرتی در خوش سیرتی)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا بنده به وسیلهی خوش خلقی درجهی روزهدار شب زندهدار را درك میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا تقوی و خوش خلقی، بیشترین عملی است (كه به خاطر آنها) مردم وارد بهشت می شوند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا بهترین (كارهای) خوب، خوش خلقی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا محبوبترین شما نزد من، خوش خلق ترینتان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا مردم چیزی بهتر از خوش خلقی دریافت نكردهاند (زیرا آسایش و رحمت الهی را به همراه دارد و میان انسانها محبوب میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خوش خلقی، گناه را از بین میبرد، همان طوری كه آفتاب، یخ را ذوب میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

برترین شما از نظر ایمان، خوش خلقترین شما هستند. (همین است كه گفته میشود حسن خلق، نصف دین است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

خداوند بزرگ فرمود: و كیست ستمكارتر از آن كسی كه میخواهد مانند خلق من بیافریند؟ (اگر میتوانند) پس دانهای بسازند یا مورچهای و یا دانه جو، بسازید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

در خلق خدا، بیندیشید ولی دربارهی خداوند فكر نكنید زیرا نابود خواهید شد. (چون ما چیزی را كه دیدهایم و یا در اندازهی ذهن ماست، میتوانیم درك كنیم و نسبت به بالاتر از آن ناتوانیم. فكر كردن در مورد خدایی كه بسیار بالاتر از ماست نه تنها به شناخت ما نسبت به ذات او كمك نمیكند بلكه در جهل قرار میگیریم و بعد از مدّتی میبینیم تار عنكبوت جهل، ما را اسیر خود كرده است)


محمد (پیامبر اسلام)

896

دربارهی خلق (خدا) فكر كنید و دربارهی آفرینندهی (آنها) نیندیشید زیرا شما قادر به شناخت اندازهی او نیستید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ، خلق خود را در تاریكی آفرید و از نور خود بر آنها تاباند، پس كسی كه در آن روز، از آن نور به او رسیده است، هدایت یافته و كسی كه از آن نور دور شده است، گمراه گشته است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ (همانطور) كه درد آفریده، درمان را نیز خلق كرده است، پس (دردهای خود را با داروی خاصّ خودش) درمان كنید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خشم از (طرف) شیطان است و شیطان (نیز) از آتش آفریده شده است و آتش با آب خاموش میشود پس وقتی یكی از شما خشمگین شود، (با آب ) وضو بگیرد (زیرا خشم هم نوعی آتش درونی است و با آب خاموش میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

سكوت، سرور (تمام) اخلاق (خلق و خوهای انسان) است و كسی كه (زیاد) شوخی كند، مورد سبكی (دیگران) قرار میگیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

جوان سخاوتمندی كه خوش خلق باشد نزد خداوند از پیر مرد بخیلی كه عابد (ولی ) بد اخلاق باشد، دوست داشتنیتر است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش باطنی و نیك سرشتی، سرمایه و بد خلقی، شوم و نیكی در طول عمر (سپری كردن عمر از جوانی تا پیری در اطاعت از خدا) و صدقه از مرگ بد جلوگیری میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از سعادت یك شخص، خوش خلقی و از شقاوت او، بد اخلاقی اوست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E