برای مخلوق (انسان و جنّ) در نافرمانی خالق (خداوند) هیچ اطاعتی نیست.(با گناه، فرمانبرداری حاصل نمیشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بندگانی را آفریده است كه مشكلات مردم را برطرف سازند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

محبوبترین بندگان خدا، نزد او خوش خلق ترینشان هستند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به بدعتگذار (شخصی كه در دین نوآوری میكند و به میل خود وارد دین میكند) احترام میگذارد، حقیقتاً به نابودی اسلام كمك كرده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه میخواهد خلق و خوی (ذاتی) خود را تغییر دهد مثل این است كه میخواهد صورت (خود را) تغییر دهد زیرا تو قدرت نداری كه خلق و خوی خود را تغییر دهی همان طوری كه نمیتوانی صورت خود را عوض كنی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

منفورترین خلق نزد خداوند كسی است كه (به خدا) ایمان آورده و بعد از آن كافر شده است. (زیرا باعث میشود كه دین و ارزشهای آن را به مسخره بگیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

خداوند بزرگ سرنوشت مخلوقات خود را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین و در حالی كه هنوز عرش خدا بر آب بود، نوشته است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر دشنام، شبیه خلقی (از مخلوقات خداوند بود) از مخلوقات بد خداوند (به شمار میرفت.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

دشمنترین مردم نزد خدا و خلق خدا متكبّرانند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ صاحب جانی نمیمیرد مگر آنكه روزی مقرّر خود را تمام میخورد. پس از خدا بترسید و در طلب روزی مبالغه مكنید و دیر رسیدن روزی، شما را بر آن ندارد كه طلب چیزی از روزی را به معصیت خدا بكنید زیرا كه حق تعالی روزی را در میان خلق خود حلال قسمت كرده است و حرام قسمت نكرده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً انسان مؤمن به وسیلهی خوش خلقی به درجهی روزهدار شب زندهدار میرسد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

حقیقتاً خداوند بزرگ مخلوقی را نیافریده كه نزد او از دنیا مبغوضتر باشد و از زمانی كه او را آفریده، به خاطر دشمنی با او، نگاهش نكرده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا زن از پهلویی خلق شده است (یعنی خصلتهای فطری منحصر به فرد دارد) و اگر بخواهی آن پهلو را راست كنی، میشكنی پس با او مدارا كن تا (بتوانی) با آن زندگی كنی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خداوند، مهربانی را صد جزء خلق كرده و یك جزء آن را میان مخلوقاتِ خود گذاشته كه به واسطهی همان یك جزء، با یكدیگر مهربانی میكنند و خداوند، نود و نه جزء دیگر را به جزء (همان) یك جزء، نزد خودش نگه داشته است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ زمانی كه خلق خود را آفریده، بر خویش عده كرده است كه رحمت من بر خشمم، غلبه دارد


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ زمانی كه خلق خود را آفرید، بر خویش عهد كرده است كه رحمت من بر خشمم، غلبه دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش خلقی، نصف دین است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش خلقی، خلق و خوی (روش ذات) خداوند بزرگ است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

نخستین چیزی كه (روز قیامت) در ترازوی (سنجش اعمال) برای وزن گذاشته میشود، خوش خلقی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E