افراد مؤمن، نرمخو و سهلگیر میباشند مانند شتر تعلیم دیده كه اگر او را به بند بكشند، میآید و اگر او را روی سنگ (هم) بخوابانند، میخوابد. (مؤمن نیز چنین است كه هیچ امری از دنیا او را از خدا دور نمیكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

حكایت عالِمی كه مردم را به كار خیر، تعلیم میدهد (ولی) خودش را فراموش میكند حكایت چراغی است كه به مردم روشنایی میدهد (ولی) خودش را میسوزاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دارای سه دختر بوده و آنها را تربیت كرده و شوهرشان دهد و با آنها با خوبی رفتار نماید، پاداش او، بهشت است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه طفلی را تربیت كند تا بگوید: (لا اله الا الله) خداوند، از او حساب نمیكشد. (چون تا این اندازه مقيّد بوده كه از اعتقاد فرزندان صغیر خود هم غافل نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

این كه مردی فرزندش را تربیت (صحیح) نماید، برای او بهتر است از این كه یك پیمانه صدقه دهد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

پروردگارم، مرا ادب آموخت و نیك هم مرا ادب كرد. (تربیت من را خداوند بر عهده گرفت.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به او صورت زیبا و خوش خلقی و زن شایسته و سخاوتمندی روزی شده است، بهره از دنیا و آخرت به او داده شده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(در دین) استقامت كن و باید خلقت را برای مردم نیكو سازی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كرامت شخص، به دین او و جوانمردی او به عقلش و شرافتش به خلق و خوی اوست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بر خوش خلقی و سكوت طولانی ملازمت كن. پس قسم به كسی كه جانم به دست اوست، مردم به مثل این دو مزيّن نشدهاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اساس عقل (اوج عقل برای نشان دادن فهم اشخاص) بعد از ایمان به خدا، حیاء و خوش خلقی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش خلقی، بهترین چیزی است كه به مردم داده شده است. (اگر مردم قدر این عمل خوب را بدانند، بهتر و راحتتر میتوانند زندگی كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ فقری سختتر از نادانی و هیچ ثروتی سودمندتر از عقل و هیچ تنهایی، وحشتناكتر از غرور و هیچ شرافتی مثل خوش خلقی و هیچ عبادتی مثل تفكّر (در خودشناسی و خداشناسی) نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین شما در اسلام كسی است كه در اخلاق نیكوتر باشد، اگر بفهمند. (به شرطی یك مسلمان میتواند به وسیلهی خوش خلقی به این درجات برسد كه درك كند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

در میزان اعمال (روز قیامت) از خوش خلقی، سنگینتر نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین مردم كسی است كه در خلق و خو، نیكوترین آنها باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش خلقی گناهان را از بین میبرد، همان طوری كه خورشید، یخ را ذوب میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

خوش خلقی، یكی از خوشبختیهای شخص (مسلمان) است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ عقلی مثل تدبیر و هیچ تقوایی مثل نگهداری نفس و هیچ شرافتی مثل خوش خلقی نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ عملی را فرزند آدم (انسان) انجام نداده است كه بهتر از نماز و آشتی دادن میان افراد و خوش خلقی باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E