به دیگران علم بیاموزید و (با شاگردان خود) با خشونت رفتار نكنید زیرا آموزگار با اخلاق بهتر از آموزگار خشن است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

نمازی كه زن، در تاریكترین قسمت اتاق، به جا میآورد نزد خداوند از تمام نمازها، محبوبتر است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(استعمال) طلا و لباس ابریشمی برای زنان امّت من حلال و بر مردان امّت، حرام است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(برای بزرگی گناه) ربا، هفتاد و سه باب وجود دارد كه آسانترین آن مثل این است كه كسی با مادرش ازدواج كند و رباترین رباها، (ریختن) آبروی مردم مسلمان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(دختران و پسران خود را) به هم شأن خودشان تزویج كنید و با هم شأن خود ازدواج كرده و برای نطفههای خود (همسر مناسب) انتخاب كنید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از برهنگی زنان (برای نگهداریشان) استفاده كنید زیرا زمانی كه زنان دارای لباس فراوان شدند و زینتشان، نیكو شد، مایل به بیرون رفتن از خانه هستند. (برهنگی زنان یعنی زن نباید تمام فكر خود را برای خرید لباس بگذارد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

از بین رفتن دنیا نزد خداوند از كشتن مرد مسلمان، آسان تر است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از حقوق فرزند بر پدرش این است كه نوشتن را به او بیاموزد و نام نیك بر او بگذارد و زمانی كه بالغ شد، او را زن بدهد (بساط ازدواجش را فراهم سازد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

از خداوند (نسبت به گناهان خود) شرم كن، همان طوری كه از دو مرد كه در خویشان تو، از شایستگاناند، شرم میكنی.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از سعادت آدمی آن است كه فرزندش به او شبیه باشد و زن خوشروی دیندار داشته باشد و چهارپای راهوار داشته باشد و خانهی گشاده داشته باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از سنّت است (و مستحبّ میباشد) كه مرد با مهمان خودش تا در خانه برود (و او را بدرقه نماید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

از شرائط ساعت (نشانههای قیامت) آن است كه علم و دانش از بین میرود و نادانی ظاهر میشود و زنا، رایج میشود و شراب نوشیده میشود و مردان رفته و زنان باقی میمانند تا جایی كه برای پنجاه زن یك سرپرست میباشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از گفت و گو با زنان (نامحرم) دوری كنید زیرا مردی با زنی (در یك جا) خلوت نمیكند مگر این كه قصد او میكند. (میل به او پیدا میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

از هیچ فتنهای بیشتر از زنان و شراب بر امّت خودم نمیترسم. (مردان بیاراده و سست ایمان به وسیلهی زنان آرایش كننده به گمراهی كشیده میشوند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

ازدواج را شدّت ببخشید و آن را علنی سازید. (اثرات این كار بعدها روشن میشود كه مورد تهمت قرار نمیگیرند و منظور از شدّت ازدواج، ثبت عقد ازدواج است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

ازدواج كنید تا (تعدادتان) زیاد شود زیرا روز قیامت بر امّتهای دیگر به خاطر زیادی شما، مباهات (افتخار) میكنم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

ازدواج كنید و طلاق ندهید زیرا طلاق، عرش (الهی) را به لرزه در میآورد. (این نشان دهندهی سختیهای بعد از طلاق برای مرد و به خصوص برای زن است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

ازدواج كنید، زیرا من به واسطهی (ازدواج شما و فرزندانی كه از این ازدواج به دنیا میآیند) افتخار میكنم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستی با مردم است و هیچ مردی نیست كه از مشورت بینیاز باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

اسلام مردی (عبادات او) شما را شگفتزده نكند، تا به عمق عقل او برسید. (و ببینید كه آیا اعمال او با توجّه به عقل است یا خیر؟)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E