هیچ جرعهای نزد خدا محبوبتر از جرعهی خشمی نیست كه بندهای آن را فرو برده است. (و) هیچ بندهای خشم خود را فرو نمیبرد، مگر این كه خداوند، درونش را پر از ایمان میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ مردی نباید هدیهی برادر (ایمانی) خود را رد كند، و اگر توانست، باید آن را (با دادن هدیهای) جبران نماید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ یك از شما حقیقت ایمان را (درون خود) كامل نمیكند مگر زمانی كه از زبانش محافظت كند (زیرا نصف گناهان به وسیلهی زبان صورت میپذیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

یاری رساندن بنده به برادر (ایمانی) خود در یك روز از اعتكاف او در یك ماه، بهتر است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(از خطای دیگران) بگذر و اگر میخواهی (كسی را به خاطر گناهش) مجازات كنی به اندازهی گناهش مجازات كن و از (مجازات كردن و زدن) به صورت او دوری كن.


محمد (پیامبر اسلام)

896

(به دیگران) رحم كنید تا به شما (نیز) مهربانی كنند و از (خطای) دیگران بگذرید تا از (خطای) شما بگذرند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

از لغزش (انسان) سخاوتمند بگذرید زیرا هر وقت، (در اعمال خود) بلغزد (و خطا كند) خداوند دست او را میگیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

زمانی كه بر جایی ولایت یافتید (تا حكومت كنید) نیكی نمایید و (از خطای) زیردستان خود، گذشت كنید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

قدرتمندترین شما كسی كه موقع خشم، بر نفس خود مسلّط شود و بردبارترین و صبورترین شما كسی كه با داشتن قدرت، (از خطای دیگران) گذشت نماید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز) در دنیا و آخرت؛ (گناه او را از دیگران) می پوشاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه (راز و خطاهای) برادر مسلمان خود را در دنیا بپوشاند، و او را رسوا نكند، خداوند (نیز) در روز قیامت، خطاهای او را می پوشاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به دیگران رحم نكند، او نیز مورد رحم قرار نمیگیرد و كسی كه از (خطای) دیگران نگذرد، از خطای او نیز نمیگذرند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه خطایی كند یا گناهی را مرتكب شود، سپس پشیمان شود، همین پشیمانی، كفارهی گناهان او می شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه در حال قدرت، (از خطای دیگران) گذشت كند، خداوند (نیز) در روز سخت (قیامت) او را میبخشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

گذشت (از خطای دیگران) سزاوارترین چیزی است كه به آن عمل شده است. (چیزی بالاتر از گذشت برای انسان لذّت بخش نیست.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

نسبت به برادر (ایمانی) خود، سرزنش مكن زیرا خداوند او را از آن خطا، سالم كرده و تو را به آن، مبتلا میكند. (در صورتی كه گفتن تو، برای انتقاد سازنده نباشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كس (در كاری) صبوری كند، به آن می رسد و یا به آن نزدیك می شود و كسی كه در كاری عجله كند، به خطا رفته و یا نزدیك به خطا می-شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند از امّت من، اشتباه و فراموشی و كاری كه به آن مجبور شده است را گذشت كرده است. (اگر مسلمانی به اشتباه یا از روی فراموشی یا به اجبار، گناهی مرتكب شد، برای او گناه نوشته نمیشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند از امّت من، اشتباه و فراموشی و كاری كه به آن مجبور شدهاند را برداشته است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همدیگر را ببخشید (و از خطاهای هم درگذرید تا كینهها از میان شما برود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E