مسواك زدن نصف ایمان و وضو (هم) نصف ایمان میباشد. (یعنی اگر وضوء با مسواك همراه شود، ایمان مسلمان كامل میگردد زیرا هر دو نصف ایمان هستند و مجموعاً، ایمان را كامل میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

منفورترین خلق نزد خداوند كسی است كه (به خدا) ایمان آورده و بعد از آن كافر شده است. (زیرا باعث می شود كه دین و ارزش های آن را به مسخره بگیرد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مؤمن نسبت به اهل ایمان مانند سر نسبت به بدن است و مؤمن از درد اهل ایمان دردمند میشود همان طوری كه بدن از درد سر، دردمند میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

نشانهی كمال ایمان مرد این است كه در هر سختیای كه میگوید، استثناء بیاورد. (یعنی همیشه ان شاء الله بگوید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

نگاه (به نامحرم) تیری از تیرهای مسموم ابلیس است. (كه به هر كسی بخورد، آن را از نظر ایمانی از پا در میآورد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

وضوء جزء (و نصف) ایمان و مسواك زدن (نیز) جزء (و نصف) ایمان میباشد. (یعنی وضویی كه با مسواك همراه باشد، دین را كامل میكند زیرا نشان میدهد كه آن شخص به دین، ارزش زیادی میدهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر (كلامی كه) دوست نداری در مقابل برادر (ایمانی) خود بزنی (و در نتیجه پشت سر او میگویی غیبت محسوب میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر دو مسلمان كه از هم دوری كنند و سه روز بگذرد كه صلح نكنند از اسلام بدر میروند و در میان ایشان دوستی ایمانی برطرف میشود پس هر یك زودتر با دیگری سخن بگوید در قیامت زودتر به بهشت خواهد رفت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر شخصی با برادر ایمانی خود، زیاد میشود. (یعنی در مواقع سختی خود را تنها نمیبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر شخصی بر طبق دین دوستش است. (اگر دوستش دیندار و معتقد باشد، او نیز دیندار خواهد بود وگرنه بیدین میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید كه به وعدهی خود وفا كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هر كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد پس نخورد چیزی بر سفرهای كه در آن شراب خورند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هركسی كه از آبروی برادر (ایمانی) خود، دفاع كند، خداوند (نیز) آتش را از صورت او دفع میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هریك از شما (مسلمانان) آیینهی برادر (ایمانی) خود است، پس وقتی آزار و سختی در او دید، باید آن را از او (برادر ایمانی خود) برطرف كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا پایبندی به عهد، جزء ایمان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا حیاء و ایمان (همیشه) با یكدیگرند پس زمانی كه یكی از آن دو، از بین رفت، دیگری نیز به پیروی از آن، از بین میرود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا خداوند بزرگ، ثروتمندِ ظالم و پیرمرد نادان (سالیان سال است كه عمر كرده ولی از اعتقادات و احكام اسلامی بیاطلاع است) و عیالمند (فقیر) مغرور را دشمن میدارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

همانا كاملترین مؤمن در ایمان، خوش خلقترین شما است و آن كسی است كه به خانوادهاش مهربانتر باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ بندهای به حقیقت ایمان نمیرسد مگر این كه زبان خود را (از گناه) نگه دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ پشتیبانی مطمئنتر از مشورت و هیچ ایمانی مثل حیا نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E