كسی كه از خدا طلب خیر كند، ناامید نمیشود و كسی كه مشورت كند، پشیمان نمیگردد و كسی كه حرام قرآن را حلال میشمارد به قرآن ایمان نیاورده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه ازدواج كند، نصف ایمان (و دین خود را) كامل كرده است، پس باید در نصف باقی مانده (دیگر)، از خدا بترسد (و كارهای شایسته انجام دهد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه امانت در او نباشد، ایمان ندارد و كسی كه وفا به عهد ندارد، دین ندارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه امانت ندارد، (در امانت خیانت میكند) ایمانی برای او نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بدون علم (به احكام و اعتقادات و اخلاق اسلامی) عبادت كند، مانند الاغی است (كه سنگ) آسیاب را می چرخاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به خدا و روز آخرت ایمان دارد، نباید (هیچ) مسلمانی را بترساند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید احترام همسایهی خود را نگه دارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن نیك بگوید (در غیر این صورت) باید ساكت باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه بیشتر از سه روز با برادر ایمانی خود قهر كند و (با این حال) بمیرد، وارد جهنّم میشود (یعنی عذاب میبیند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه خشم خود را فرو خورد، در صورتی كه قادر به آشكار كردن آن است، خداوند او را سرشار از امنيّت و ایمانی میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه در (راه برآورده كردن) نیاز برادر (ایمانی) خود باشد، خداوند (نیز در پس برآورده شدن) نیاز او میباشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دوست دارد مزهی ایمان را بچشد (به آن دست پیدا كند) باید هر فردی را به خاطر خداوند بزرگ، دوست داشته باشد. (زیرا دوستیهایی كه رضایت خدا در آن راه نداشته باشد، هوس است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دوست دارد، قویترین مردم باشد، باید به خداوند توكّل كند. (زیرا توكّل كردن او نشان میدهد تا چه اندازه از نظر ایمانی قوی است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه دوست دارد، مزهی ایمان را بیابد (و بچشد) پس باید كسی را كه دوست دارد، به خاطر خداوند دوست داشته باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه زنا كند یا شراب بنوشد، خداوند، ایمان (به خود را) از او میگیرد همان طوری كه مردی، پیراهن را از سر خود، بیرون میآورد. (با بیرون آوردن پیراهن، بدن انسان برهنه میگردد و با نوشیدن شراب و عمل زنا، نیز از ایمان برهنه میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه زنا كند، از ایمان خارج میشود و اگر توبه كند، خداوند، توبهی او را میپذیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه شب تا صبح سیر بوده و همسایهی كناری او گرسنه باشد و او هم، اطّلاع داشته است، به من ایمان نیاورده است. (نبوّت پیامبر اسلام را قبول ندارد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

كسی كه شراب بنوشد، نور ایمان از درون او خارج میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

مدارا كردن با مردم، نصف ایمان و رفتار ملایم كردن با آنها، نصف زندگی كردن است. (یعنی با ملایمت نسبت به دیگران، زندگی برای انسان شیرین می شود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

مردم را با همنشینانشان امتحان كنید (و بشناسید) زیرا مرد با كسی رفاقت می كند كه او را دوست داشته باشد (پس دو دوست با یكدیگر هم عقیده هستند و اگر یكی از آن دو شناخته شود، نفر دوم نیز شناخته خواهد شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E