ضرب المثل photo

ضرب المثل

تعداد نتیجه: 12کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو(جوز) به نفع باغبونههفت چوپان و هیچ گله.
خوشبختی عدم وجود درد استانسان و قولش
حیوان به پایش بسته میشود، انسان به قولش.دوام ازدواج یك قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.اول ازدواج كن، عشق خودش به وجود می آید!آن كه از سر عشق ازدواج كند، باید در اندوه زندگی كند.کسی که به #پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس #قائل نیستکسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کندکسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کنداگر به نفکر و اندیشه خود بیدار نشوی بدان کسی بیدارت نخواهد کرداگر به تفکر و اندیشه خود بیدار نشوی بدان کسی بیدارت نخواهد کرد