ما را شراب روضه شاهی به کار نیست یک پیاله چایی تلخ یک دوست خرابات کار است


Nematullah

896

E