همان کس که مال خود را (در راه خدا) مي‌بخشد تا پاک شود.


Naser Makarem Shirazi

896

و بزودي با تقواترين مردم از آن دور داشته مي‌شود،


Naser Makarem Shirazi

896

همان کس که (آيات خدا را) تکذيب کرد و به آن پشت نمود!


Naser Makarem Shirazi

896

کسي جز بدبخت‌ترين مردم وارد آن نمي‌شود؛


Naser Makarem Shirazi

896

و من شما را از آتشي که زبانه مي‌کشد بيم مي‌دهم،


Naser Makarem Shirazi

896

و آخرت و دنيا از آن ماست،


Naser Makarem Shirazi

896

به يقين هدايت کردن بر ماست،


Naser Makarem Shirazi

896

و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط مي‌کند، اموالش به حال او سودي نخواهد داشت!


Naser Makarem Shirazi

896

بزودي او را در مسير دشواري قرار مي‌دهيم؛


Naser Makarem Shirazi

896

و پاداش نيک (الهي) را انکار کند،


Naser Makarem Shirazi

896

امّا کسي که بخل ورزد و (از اين راه) بي‌نيازي طلبد،


Naser Makarem Shirazi

896

ما او را در مسير آساني قرار مي‌دهيم!


Naser Makarem Shirazi

896

و جزاي نيک (الهي) را تصديق کند،


Naser Makarem Shirazi

896

امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهيزگاري پيش گيرد،


Naser Makarem Shirazi

896

که سعي و تلاش شما مختلف است:


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفريد،


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به روز هنگامي که تجلّي کند،


Naser Makarem Shirazi

896

قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند،


Naser Makarem Shirazi

896

و او هرگز از فرجام اين کار [= مجازات ستمگران‌] بيم ندارد!


Naser Makarem Shirazi

896

ولي آنها او را تکذيب و ناقه را پي کردند (و به هلاکت رساندند)؛ از اين رو پروردگارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر گناهانشان در هم کوبيد و با خاک يکسان و صاف کرد!


Naser Makarem Shirazi

896

E