بنده‌اي را به هنگامي که نماز مي‌خواند (آيا مستحق عذاب الهي نيست)؟!


Naser Makarem Shirazi

896

به من خبر ده آيا کسي که نهي مي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

و به يقين بازگشت (همه) به سوي پروردگار تو است!


Naser Makarem Shirazi

896

از اينکه خود را بي‌نياز ببيند!


Naser Makarem Shirazi

896

چنين نيست (که شما مي‌پنداريد) به يقين انسان طغيان مي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

و به انسان آنچه را نمي‌دانست ياد داد!


Naser Makarem Shirazi

896

همان کسي که بوسيله قلم تعليم نمود،


Naser Makarem Shirazi

896

بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است،


Naser Makarem Shirazi

896

همان کس که انسان را از خون بسته‌اي خلق کرد!


Naser Makarem Shirazi

896

بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفريد،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا خداوند بهترين حکم‌کنندگان نيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

پس چه چيز سبب مي‌شود که بعد از اين همه (دلايل روشن) روز جزا را انکار کني؟!


Naser Makarem Shirazi

896

مگر کساني که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که براي آنها پاداشي تمام‌نشدني است!


Naser Makarem Shirazi

896

سپس او را به پايين‌ترين مرحله بازگردانديم،


Naser Makarem Shirazi

896

که ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم،


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به اين شهر امن [= مکّه‌]،


Naser Makarem Shirazi

896

و سوگند به «طور سينين»،


Naser Makarem Shirazi

896

قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و بيت المقدّس‌]،


Naser Makarem Shirazi

896

و به سوي پروردگارت توجّه کن!


Naser Makarem Shirazi

896

پس هنگامي که از کار مهمّي فارغ مي‌شوي به مهم ديگري پرداز،


Naser Makarem Shirazi

896

E