و آنچه در درون سينه‌هاست آشکار مي‌گردد،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا نمي‌داند در آن روز که تمام کساني که در قبرها هستند برانگيخته مي‌شوند،


Naser Makarem Shirazi

896

و او علاقه شديد به مال دارد!


Naser Makarem Shirazi

896

و او خود (نيز) بر اين معني گواه است!


Naser Makarem Shirazi

896

که انسان در برابر نعمتهاي پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل است؛


Naser Makarem Shirazi

896

و (ناگهان) در ميان دشمن ظاهر شدند،


Naser Makarem Shirazi

896

که گرد و غبار به هر سو پراکندند،


Naser Makarem Shirazi

896

و سوگند به هجوم آوران سپيده دم‌


Naser Makarem Shirazi

896

و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهايشان با سنگهاي بيابان)،


Naser Makarem Shirazi

896

سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالي که نفس‌زنان به پيش مي‌رفتند،


Naser Makarem Shirazi

896

و هر کس هموزن ذرّه‌اي کار بد کرده آن را مي‌بيند!


Naser Makarem Shirazi

896

پس هر کس هموزن ذرّه‌اي کار خير انجام دهد آن را مي‌بيند!


Naser Makarem Shirazi

896

در آن روز مردم بصورت گروه‌هاي پراکنده (از قبرها) خارج مي‌شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود!


Naser Makarem Shirazi

896

چرا که پروردگارت به او وحي کرده است!


Naser Makarem Shirazi

896

در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو مي‌کند؛


Naser Makarem Shirazi

896

و انسان مي‌گويد: «زمين را چه مي‌شود (که اين گونه مي‌لرزد)؟!»


Naser Makarem Shirazi

896

و زمين بارهاي سنگينش را خارج سازد!


Naser Makarem Shirazi

896

هنگامي که زمين شديداً به لرزه درآيد،


Naser Makarem Shirazi

896

پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهاي بهشت جاويدان است که نهرها از زير درختانش جاري است؛ هميشه در آن مي‌مانند! (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ و اين (مقام والا) براي کسي است که از پروردگارش بترسد!


Naser Makarem Shirazi

896

(امّا) کساني که ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترين مخلوقات (خدا) يند!


Naser Makarem Shirazi

896

E