سپس در آن روز (همه شما) از نعمتهايي که داشته‌ايد بازپرسي خواهيد شد!


Naser Makarem Shirazi

896

سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد.


Naser Makarem Shirazi

896

قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد!


Naser Makarem Shirazi

896

چنان نيست که شما خيال مي‌کنيد؛ اگر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبي شما را از خدا غافل نمي‌کرد)!


Naser Makarem Shirazi

896

باز چنان نيست که شما مي‌پنداريد؛ بزودي خواهيد دانست!


Naser Makarem Shirazi

896

چنين نيست که مي‌پنداريد، (آري) بزودي خواهيد دانست!


Naser Makarem Shirazi

896

تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار کرديد)!


Naser Makarem Shirazi

896

افزون طلبي (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است.


Naser Makarem Shirazi

896

آتشي است سوزان!


Naser Makarem Shirazi

896

و تو چه مي‌داني «هاويه» چيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

پناهگاهش «هاويه» [= دوزخ‌] است!


Naser Makarem Shirazi

896

و امّا کسي که ترازوهايش سبک است،


Naser Makarem Shirazi

896

در يک زندگي خشنودکننده خواهد بود!


Naser Makarem Shirazi

896

امّا کسي که (در آن روز) ترازوهاي اعمالش سنگين است،


Naser Makarem Shirazi

896

و کوه‌ها مانند پشم رنگين حلاّجي‌شده مي‌گردد!


Naser Makarem Shirazi

896

روزي که مردم مانند پروانه‌هاي پراکنده خواهند بود،


Naser Makarem Shirazi

896

و تو چه مي‌داني که حادثه کوبنده چيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت است!)


Naser Makarem Shirazi

896

و چه حادثه کوبنده‌اي!


Naser Makarem Shirazi

896

آن حادثه کوبنده،


Naser Makarem Shirazi

896

در آن روز پروردگارشان از آنها کاملاً باخبر است!


Naser Makarem Shirazi

896

E