مي‌خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالي که جز خودشان را فريب نمي‌دهند؛ (اما) نمي‌فهمند.


Naser Makarem Shirazi

896

گروهي از مردم کساني هستند که مي‌گويند: «به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‌ايم.» در حالي که ايمان ندارند.


Naser Makarem Shirazi

896

خدا بر دلها و گوشهاي آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهايشان پرده‌اي افکنده شده؛ و عذاب بزرگي در انتظار آنهاست.


Naser Makarem Shirazi

896

کساني که کافر شدند، براي آنان تفاوت نمي‌کند که آنان را (از عذاب الهي) بترساني يا نترساني؛ ايمان نخواهند آورد.


Naser Makarem Shirazi

896

آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند؛ و آنان رستگارانند.


Naser Makarem Shirazi

896

و آنان که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو (بر پيامبران پيشين) نازل گرديده، ايمان مي‌آورند؛ و به رستاخيز يقين دارند.


Naser Makarem Shirazi

896

(پرهيزکاران) کساني هستند که به غيب [=آنچه از حس پوشيده و پنهان است‌] ايمان مي‌آورند؛ و نماز را برپا مي‌دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبي که به آنان روزي داده‌ايم، انفاق مي‌کنند.


Naser Makarem Shirazi

896

آن کتاب با عظمتي است که شک در آن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهيزکاران است.


Naser Makarem Shirazi

896

الم (بزرگ است خداوندي که اين کتاب عظيم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده).


Naser Makarem Shirazi

896

راه کساني که آنان را مشمول نعمت خود ساختي؛ نه کساني که بر آنان غضب کرده‌اي؛ و نه گمراهان.


Naser Makarem Shirazi

896

ما را به راه راست هدايت کن...


Naser Makarem Shirazi

896

(پروردگارا!) تنها تو را مي‌پرستيم؛ و تنها از تو ياري مي‌جوييم.


Naser Makarem Shirazi

896

(خداوندي که) مالک روز جزاست.


Naser Makarem Shirazi

896

(خداوندي که) بخشنده و بخشايشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته).


Naser Makarem Shirazi

896

ستايش مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانيان است.


Naser Makarem Shirazi

896

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر


Naser Makarem Shirazi

896

E