پس (بشکرانه اين نعمت بزرگ) بايد پروردگار اين خانه را عبادت کنند،


Naser Makarem Shirazi

896

الفت آنها در سفرهاي زمستانه و تابستانه (و بخاطر اين الفت به آن بازگردند)!


Naser Makarem Shirazi

896

(کيفر لشکر فيل‌سواران) بخاطر اين بود که قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت گيرند (و زمينه ظهور پيامبر فراهم شود)!


Naser Makarem Shirazi

896

سرانجام آنها را همچون کاه خورده‌شده (و متلاشي) قرار داد!


Naser Makarem Shirazi

896

که با سنگهاي کوچکي آنان را هدف قرارمي‌دادند؛


Naser Makarem Shirazi

896

و بر سر آنها پرندگاني را گروه گروه فرستاد،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهي قرار نداد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

آيا نديدي پروردگارت با فيل سواران [= لشکر ابرهه که براي نابودي کعبه آمده بودند] چه کرد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

در ستونهاي کشيده و طولاني!


Naser Makarem Shirazi

896

اين آتش بر آنها فروبسته شده،


Naser Makarem Shirazi

896

آتشي که از دلها سرمي‌زند!


Naser Makarem Shirazi

896

آتش برافروخته الهي است،


Naser Makarem Shirazi

896

و تو چه مي‌داني «حُطمه» چيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

چنين نيست که مي‌پندارد؛ بزودي در «حُطَمه» [= آتشي خردکننده‌] پرتاب مي‌شود!


Naser Makarem Shirazi

896

او گمان مي‌کند که اموالش او را جاودانه مي‌سازد!


Naser Makarem Shirazi

896

همان کس که مال فراواني جمع‌آوري و شماره کرده (بي‌آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند)!


Naser Makarem Shirazi

896

واي بر هر عيبجوي مسخره‌کننده‌اي!


Naser Makarem Shirazi

896

مگر کساني که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، و يکديگر را به حق سفارش کرده و يکديگر را به شکيبايي و استقامت توصيه نموده‌اند!


Naser Makarem Shirazi

896

که انسانها همه در زيانند؛


Naser Makarem Shirazi

896

به عصر سوگند،


Naser Makarem Shirazi

896

E