پروردگارت را تسبيح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسيار توبه‌پذير است!


Naser Makarem Shirazi

896

و ببيني مردم گروه گروه وارد دين خدا مي‌شوند،


Naser Makarem Shirazi

896

هنگامي که ياري خدا و پيروزي فرارسد،


Naser Makarem Shirazi

896

(حال که چنين است) آيين شما براي خودتان، و آيين من براي خودم!


Naser Makarem Shirazi

896

و نه شما آنچه را که من مي‌پرستم پرستش مي‌کنيد؛


Naser Makarem Shirazi

896

و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده‌ايد مي‌پرستم،


Naser Makarem Shirazi

896

و نه شما آنچه را من مي‌پرستم مي‌پرستيد،


Naser Makarem Shirazi

896

آنچه را شما مي‌پرستيد من نمي‌پرستم!


Naser Makarem Shirazi

896

بگو: اي کافران!


Naser Makarem Shirazi

896

(و بدان) دشمن تو قطعاً بريده‌نسل و بي‌عقب است!


Naser Makarem Shirazi

896

پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن!


Naser Makarem Shirazi

896

ما به تو کوثر [= خير و برکت فراوان‌] عطا کرديم!


Naser Makarem Shirazi

896

و ديگران را از وسايل ضروري زندگي منع مي‌نمايند!


Naser Makarem Shirazi

896

همان کساني که ريا مي‌کنند،


Naser Makarem Shirazi

896

در نماز خود سهل‌انگاري مي‌کنند،


Naser Makarem Shirazi

896

پس واي بر نمازگزاراني که...


Naser Makarem Shirazi

896

و (ديگران را) به اطعام مسکين تشويق نمي‌کند!


Naser Makarem Shirazi

896

او همان کسي است که يتيم را با خشونت مي‌راند،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا کسي که روز جزا را پيوسته انکار مي‌کند ديدي؟


Naser Makarem Shirazi

896

همان کس که آنها را از گرسنگي نجات داد و از ترس و ناامني ايمن ساخت.


Naser Makarem Shirazi

896

E