و در آن روز جهنم را حاضر مي‌کنند؛ (آري) در آن روز انسان متذکّر مي‌شود؛ امّا اين تذکّر چه سودي براي او دارد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند،


Naser Makarem Shirazi

896

چنان نيست که آنها مي‌پندارند! در آن هنگام که زمين سخت در هم کوبيده شود،


Naser Makarem Shirazi

896

و مال و ثروت را بسيار دوست داريد (و بخاطر آن گناهان زيادي مرتکب مي‌شويد)!


Naser Makarem Shirazi

896

و ميراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع کرده مي‌خوريد،


Naser Makarem Shirazi

896

و يکديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمي‌کنيد،


Naser Makarem Shirazi

896

چنان نيست که شما مي‌پنداريد؛ شما يتيمان را گرامي نمي‌داريد،


Naser Makarem Shirazi

896

و امّا هنگامي که براي امتحان، روزيش را بر او تنگ مي‌گيرد (مأيوس مي‌شود و) مي‌گويد: «پروردگارم مرا خوار کرده است!»


Naser Makarem Shirazi

896

امّا انسان هنگامي که پروردگارش او را براي آزمايش، اکرام مي‌کند و نعمت مي‌بخشد (مغرور مي‌شود و) مي‌گويد: «پروردگارم مرا گرامي داشته است!»


Naser Makarem Shirazi

896

به يقين پروردگار تو در کمينگاه (ستمگران) است!


Naser Makarem Shirazi

896

به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت!


Naser Makarem Shirazi

896

و فساد فراوان در آنها به بار آوردند؛


Naser Makarem Shirazi

896

همان اقوامي که در شهرها طغيان کردند،


Naser Makarem Shirazi

896

و فرعوني که قدرتمند و شکنجه‌گر بود،


Naser Makarem Shirazi

896

و قوم «ثمود» که صخره‌هاي عظيم را از (کنار) درّه مي‌بريدند (و از آن خانه و کاخ مي‌ساختند)!


Naser Makarem Shirazi

896

همان شهري که مانندش در شهرها آفريده نشده بود!


Naser Makarem Shirazi

896

و با آن شهر «اِرَم» باعظمت،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا نديدي پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

آيا در آنچه گفته شد، سوگند مهمّي براي صاحبان خرد نيست؟!


Naser Makarem Shirazi

896

و به شب، هنگامي که (به سوي روشنايي روز) حرکت مي‌کند سوگند (که پروردگارت در کمين ظالمان است)!


Naser Makarem Shirazi

896

E