آزادکردن برده‌اي،


Naser Makarem Shirazi

896

و تو نمي‌داني آن گردنه چيست!


Naser Makarem Shirazi

896

ولي او از آن گردنه مهمّ نگذشت!


Naser Makarem Shirazi

896

و او را به راه خير و شرّ هدايت کرديم!


Naser Makarem Shirazi

896

و يک زبان و دو لب؟!


Naser Makarem Shirazi

896

آيا براي او دو چشم قرار نداديم،


Naser Makarem Shirazi

896

آيا (انسان) گمان مي‌کند هيچ کس او را نديده (که عمل خيري انجام نداده) است؟!


Naser Makarem Shirazi

896

مي‌گويد: «مال زيادي را (در کارهاي خير) نابود کرده‌ام!»


Naser Makarem Shirazi

896

آيا او گمان مي‌کند که هيچ کس نمي‌تواند بر او دست يابد؟!


Naser Makarem Shirazi

896

که ما انسان را در رنج آفريديم (و زندگي او پر از رنجهاست)!


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به پدر و فرزندش [= ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح‌]،


Naser Makarem Shirazi

896

شهري که تو در آن ساکني،


Naser Makarem Shirazi

896

قسم به اين شهر مقدّس [= مکّه‌]،


Naser Makarem Shirazi

896

و در بهشتم وارد شو!


Naser Makarem Shirazi

896

پس در سلک بندگانم درآي،


Naser Makarem Shirazi

896

به سوي پروردگارت بازگرد در حالي که هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است،


Naser Makarem Shirazi

896

تو اي روح آرام‌يافته!


Naser Makarem Shirazi

896

و هيچ کس همچون او کسي را به بند نمي‌کشد!


Naser Makarem Shirazi

896

در آن روز هيچ کس همانند او [= خدا] عذاب نمي‌کند،


Naser Makarem Shirazi

896

مي‌گويد: «اي کاش براي (اين) زندگيم چيزي از پيش فرستاده بودم!»


Naser Makarem Shirazi

896

E