و فرستاده الهي [= صالح‌] به آنان گفت: «ناقه خدا [= همان شتري که معجزه الهي بود] را با آبشخورش واگذاريد (و مزاحم آن نشويد)!»


Naser Makarem Shirazi

896

آنگاه که شقي‌ترين آنها بپاخاست،


Naser Makarem Shirazi

896

قوم «ثمود» بر اثر طغيان، (پيامبرشان را) تکذيب کردند،


Naser Makarem Shirazi

896

و آن کس که نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است!


Naser Makarem Shirazi

896

که هر کس نفس خود را پاک و تزکيه کرده، رستگار شده؛


Naser Makarem Shirazi

896

سپس فجور و تقوا (شرّ و خيرش) را به او الهام کرده است،


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به جان آدمي و آن کس که آن را (آفريده و) منظّم ساخته،


Naser Makarem Shirazi

896

و به زمين و کسي که آن را گسترانيده،


Naser Makarem Shirazi

896

و قسم به آسمان و کسي که آسمان را بنا کرده،


Naser Makarem Shirazi

896

و به شب آن هنگام که زمين را بپوشاند،


Naser Makarem Shirazi

896

و به روز هنگامي که صفحه زمين را روشن سازد،


Naser Makarem Shirazi

896

و به ماه هنگامي که بعد از آن درآيد،


Naser Makarem Shirazi

896

به خورشيد و گسترش نور آن سوگند،


Naser Makarem Shirazi

896

بر آنها آتشي است فروبسته (که راه فراري از آن نيست)!


Naser Makarem Shirazi

896

و کساني که آيات ما را انکار کرده‌اند افرادي شومند (که نامه اعمالشان به دست چپشان داده مي‌شود).


Naser Makarem Shirazi

896

آنها «اصحاب اليمين» اند (که نامه اعمالشان را به دست راستشان مي‌دهند)!


Naser Makarem Shirazi

896

سپس از کساني باشد که ايمان آورده و يکديگر را به شکيبايي و رحمت توصيه مي‌کنند!


Naser Makarem Shirazi

896

يا مستمندي خاک‌نشين را،


Naser Makarem Shirazi

896

يتيمي از خويشاوندان،


Naser Makarem Shirazi

896

يا غذا دادن در روز گرسنگي...


Naser Makarem Shirazi

896

E