از جنّيان و آدميان.


Hossein Ansarian

896

آنکه همواره در سينه هاي مردم وسوسه مي کند


Hossein Ansarian

896

از زيان وسوسه گر کمين گرفته و پنهان،


Hossein Ansarian

896

[به] معبود مردم


Hossein Ansarian

896

[به] پادشاه مردم


Hossein Ansarian

896

بگو: پناه مي برم به پروردگار مردم


Hossein Ansarian

896

و از زيان حسود، زماني که حسد مي ورزد.


Hossein Ansarian

896

و از زيان زنان دمنده [که افسون و جادو] در گره ها [مي دمند و با اين کار شيطاني در زندگي فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار مي آورند]


Hossein Ansarian

896

و از زيان شب هنگامي که با تاريکي اش درآيد [که در آن تاريکي انواع حيوانات موذي و انسان هاي فاسق و فاجر براي ضربه زدن به انسان در کمين اند]


Hossein Ansarian

896

از زيان مخلوقاتي که [با انحرافشان از قوانين الهي به انسان] ضرر مي رسانند،


Hossein Ansarian

896

بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مي برم،


Hossein Ansarian

896

و هيچ کس [در ذات و صفات] همانند و همتا و شبيه او نمي باشد.


Hossein Ansarian

896

نزاده، و زاييده نشده است،


Hossein Ansarian

896

خداي بي نياز [همه موجودات هستي که نيازمند و عين فقرند براي رفع نيازشان روي به او کنند و از حضرتش گدايي نمايند.]


Hossein Ansarian

896

بگو: او خداي يکتاست؛


Hossein Ansarian

896

[همان که] بر گردنش طنابي تابيده از ليف خرماست.


Hossein Ansarian

896

و [نيز] همسرش که هيزم کش است [در آتش زبانه دار در آيد.]


Hossein Ansarian

896

به زودي در آتشي زبانه دار درآيد؛


Hossein Ansarian

896

ثروتش و آنچه از امکانات به دست آورد چيزي [از عذاب خدا را که در دنيا عذاب استيصال است] از او دفع نکرد.


Hossein Ansarian

896

نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش؛


Hossein Ansarian

896

E