کسانیکه فکر و ذهن خلاقانه ای دارند نمیتوانند ثبات فکری خود را همیشه حفظ کنند.


Elizabeth Gilbert

896

E