لطیف احمدی photo

لطیف احمدی

تعداد نتیجه: 3صد بار گناه کردی و دیدی ثمرش را - نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردیزلال که باشی آسمان اش در توست ..از خود تهی و از یار پر باش ..