سعدی شیرازی photo

سعدی شیرازی

تعداد نتیجه: 1ره نیک مردان آزاده گیر چون ایستاده ای دست افتاده گیر.