هرودت photo

هرودت

تعداد نتیجه: 1بدترین #شکنجه برای #انسان این است که از #فساد همه‌چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...