هرودت photo

هرودت

تعداد نتیجه: 1بدترین #شکنجه برای #انسان این است که
از #فساد همه‌چیز آگاه باشد
و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...