دکتر ´فرهنگ هلاکویی´ photo

دکتر ´فرهنگ هلاکویی´

تعداد نتیجه: 1انسان
نمی‌تواند با شک زندگی کند
ولی با واقعیّت و حقیقت تلخ می‌تواند
👤 دکتر ´فرهنگ هلاکویی´
💢 جامعه‌شناس ايرانی مقيم آمريکا