اچ جکسون براون photo

اچ جکسون براون

تعداد نتیجه: 1این سه اصل را همیشه به خاطر داشته باش
۱- احترام به خودت
۲- احترام به دیگران
۳- احساس مسئولیّت در قبال اعمال و کارهایت