حکیم ارد بزرگ photo

حکیم ارد بزرگ

تعداد نتیجه: 6خودت را بشناس و به آن ببال.مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است.زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن.رسانه ، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به آنها بگوید: شما چه بگویید که خوشایند دل ما باشد .بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است.به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود.