عمر فاروق photo

عمر فاروق

تعداد نتیجه: 1قلب تان تازمان پاک است که در زبان تان سخن حق جاری باشد.